Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

God man, förvaltare och förmyndare

En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar.

Information om ställföreträdarskap

 • Här kan du eller en anhörig till dig ansöka om god man/förvaltare.

  Egen ansökan

  Den använder du om du själv kan fylla i en ansökan. När du är klar skickar du till Alingsås tingsrätt. Klicka här (länk till blankett)

  Ansökan från anhörig

  Den använder du som är anhörig till någon som behöver en god man/förvaltare. När du är klar skickar du den till Alingsås tingsrätt. Klicka här (länk till blankett)

  Tänk på att försöka svara så noga som möjligt på alla frågor. Till din ansökan kan du bifoga följande:

  • Läkarintyg – tala med din läkare då det finns ett särskilt läkarintyg för god man och förvaltare.
  • Personbevis – finns på Skatteverkets hemsida att skriva ut/beställa.
  • Yttrande från dina anhörig, vad tycker de om ett eventuellt godmanskap/förvaltare.
  • Yttrande från tjänsteman t.ex. socialsekreterare, kontaktperson, boendestödjare, hemtjänstpersonal m.m.

  Bilagorna underlättar processen och kan göra att det går snabbare att få fram en ställföreträdare till dig. Stöter du på svårigheter med att få fram dessa bilagor så kan du skicka din ansökan utan bilaga.

 • Personer som inte fyllt 18 år är enligt svensk lag omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

  Som vårdnadshavare ansvarar du för ditt barns personliga förhållanden och har ett försörjningsansvar. Du ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Som förmyndare ansvarar du för att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

  • Vad är skillnaden på fri eller kontrollerad förvaltning?Fri förvaltning gäller enbart föräldrar vars barn har tillgångar upp till 8 prisbasbelopp.

   Kontrollerad förvaltning gäller för förordnade ställföreträdare för barn. Det gäller också för föräldrar vars barn har tillgångar överstigande 8 prisbasbelopp.

  • Överförmyndarspärrat konto för barn.Ett konto på bank som är försatt med spärr gentemot vårdnadshavaren/förmyndaren. Det krävs då överförmyndarens samtycke för uttag.
  • Vår bedömning av ansökan om uttag från spärrat konto.I första hand ska vårdnadshavare/förmyndare se till att barnets pengar består/växer fram till 18-årsdagen. I vissa fall kan man ansöka om uttag och då i skälig omfattning till uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Det primära är barnets nytta av uttaget.
 • Till Alingsås kommun kommer det årligen några ensamkommande barn som får sitt boende i kommunen. Dessa barn behöver tillfälligt en god man som företräder dem i föräldrarnas frånvaro.

  För närvarande är behovet av gode män för ensamkommande barn tillgodosett då det inte kommer så många barn.

  Redogörelse och mer information finns i vår blankettbank.

 • Tack för att du vill anmäla ditt intresse till att bli god man/förvaltare hos oss! Klicka här

  När överförmyndarenheten får in din intresseanmälan så hamnar du med på listan av ställföreträdare som vi försöker matcha ihop med de nya ärenden som vi får in, och de ärenden som behöver byta ställföreträdare.

  När vi sedan hittar ett ärende som vi tror skulle passa dig, kontaktar vi dig för att se om du är intresserad. Är du intresserad så gör vi en vandelsprövning, det vill säga att vi gör en sökning och kontrollerar dina uppgifter hos Kronofogdemyndigheten och Polisens belastningsregister.

  Innan du tackar ja till ett uppdrag så kommer du få kontaktuppgifter och en åtagandeblankett, så du och huvudmannen får möjlighet att träffas och fylla i blanketten tillsammans.

  Vi ser gärna att du går en grundläggande kurs i godmanskap. När du fått kursen godkänd, kan du få tillbaka kursavgiften när du får ditt första uppdrag i Alingsås kommun.

  Hör gärna av dig ibland så vet vi att du fortfarande är intresserad av att få uppdrag.

 • Är du missnöjd med din gode man/förvaltare kan du skicka in ett klagomål till överförmyndaren. Det måste vara skriftligt för att din gode man/förvaltare skall kunna bemöta kritiken. Därefter utreder vi ärendet. När det är klart kontaktar vi dig. Klicka här

 • Godmanskap

  Ett godmanskap förutsätter att du vill ha en god man. Det är god man som sköter din ekonomi och skall informera och samråda med dig i de större ekonomiska frågor du förstår. God man måste få ditt samtycke. Du har kvar din rättshandlingsförmåga när du har en god man.

  Förvaltarskap

  Ett förvaltarskap kan behövas som skydd åt dig när ett godmanskap inte är tillräckligt. Du har inte kvar din rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet och förvaltaren får ta beslut utan ditt samtycke. Ett förvaltarskap omprövas varje år av överförmyndarenheten för att se om det fortfarande behövs eller om det kan övergå till ett godmanskap

 • Det finns tre områden som gode män/förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behövs hjälp med två eller alla tre delar.

  Bevaka rätt

  Det betyder att god man/förvaltare företräder dig vid kontakt med myndigheter.

  • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
  • bevakar dina intressen vid skuldsanering, bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

  Förvalta egendom

  Innebär att god man/förvaltare sköter din dagliga ekonomi.

  • hanterar pensioner och bidrag
  • betalar räkningar
  • sköter sparkapital.

  Sörja för person

  Handlar om att god man/förvaltare ser till att du får nytta av dina pengar.

  • ordnar så att du får den omvårdnaden du behöver
  • ser till att din tillvaro är så trivsam som möjligt
  • uppmärksammar dina behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

  Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats kan du läsa mer om vad ställföreträdarskap innebär.

 • För att du skall ha rätt till god man eller förvaltare måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som tex en funktionsvariation, psykisk sjukdom eller demens. Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och ditt behov av hjälp, det vill säga att det är sjukdomen eller funktionsvariationen som gör att du behöver hjälp.

  God man utses enbart om du inte kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, banken, kontaktperson eller genom en fullmakt.

  En förvaltare utses enbart om det finns en risk att personer i din omgivning utnyttjar dig, eller att det på grund av hur du hanterar din ekonomi finns en risk att du får problem att betala dina räkningar och tex riskerar att bli vräkt. En förvaltare utses aldrig om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom hjälp av en god man.

Besökstider/telefontider Överförmyndarenheten

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Endast förbokade besök pga. covid-19.

Besöksadress
Stora torget 1
441 30 Alingsås

Överförmyndarenheten

NULL

Handläggare, Överförmyndarenheten