2 Driftstörningar
sv Swedish

Sollebrunn

Sollebrunn är en tätort i den norra delen av Alingsås kommun. Visionen är att Sollebrunn ska vara en attraktiv tätort med bostäder för alla faser i livet och med goda förutsättningar för människor att kunna arbeta, mötas och driva företag.

Texten uppdaterad 2022-06-23

Översiktskarta från planprogrammet över Sollebrunn tätort.

Planprogram för Sollebrunn tätort antogs av kommunfullmäktige den 26 maj 2021. Syftet med planprogram för Sollebrunns tätort är att utreda möjligheterna för utbyggnad av bostäder och verksamheter. Syftet är också att se över förutsättningarna för, och ge förslag på, utveckling av de offentliga miljöerna för ökad trivsel samt höjd trafiksäkerhet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Planprogrammet ska fungera som underlag, stöd och vägledning inför kommande detaljplanering. I översiktsplanen är marken inom programområdet utpekad som bostäder, verksamhetsmark, natur och jordbruksmark.

Just nu pågår det fortsatta arbetet med Sollebrunn tätort som planprogrammet har lagt grund för.

Pågående planarbeten i Sollebrunn

 • Syftet med detaljplanen är att utreda och pröva möjligheterna till utveckling i Sollebrunn centrum. Detaljplanen ska vara flexibel och möjliggöra nya bostäder i olika boendeformer och centrumverksamheter. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra utveckling av de offentliga miljöerna och att kommunen tar över huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet. Syftet med detaljplanen är också att förbättra dagvattenhanteringen och avrinningen vid skyfall.

  Tidplan

  • Samråd Q3 2022
  • Granskning Q1 2023
  • Antagande Q2 2023

  https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplan-for-sollebrunn-bostader-m-m-i-sollebrunn-centrum/

Småhustomter i Sollebrunn

 • Översiktsbild över de nya småhustomterna vid Havregatan.

  Översiktsbild över de nya småhustomterna vid Havregatan.

  Under våren har fyra nya småhustomter styckats av i Sollebrunn. Tomterna ligger vid Tosseberget intill Havregatan, i anslutning till nuvarande småhusbebyggelse med närhet till natur. Sollebrunn centrum nås på en 15 minuters promenad där det erbjuds mataffär, apotek, vårdcentral, restauranger och bussterminal.

  Avstånd
  In till Alingsås centrum tar det ca 30-40 minuter med buss och ca 30 minuter med bil.

  Pendling till Trollhättan är också förmånligt från Sollebrunn – med buss tar det 38 minuter och med bil 30 minuter. Arbetar du i Göteborg bor du i Sollebrunn ungefär en timmes bilresa bort.

  Försäljning
  Småhustomterna kommer att säljas via budgivning hos Bjurfors.

  Tidplan
  Förrättningen har nu vunnit laga kraft och småhustomterna förväntas finnas till försäljning inom kort.

Alingsås kommun