Sollebrunn

Sollebrunn är en tätort i den norra delen av Alingsås kommun. Visionen är att Sollebrunn ska vara en attraktiv tätort med bostäder för alla faser i livet och med goda förutsättningar för människor att kunna arbeta, mötas och driva företag.

Texten uppdaterad 2024-01-22

Översiktskarta från planprogrammet över Sollebrunn tätort.

Planprogram för Sollebrunn tätort antogs av kommunfullmäktige den 26 maj 2021. Syftet med planprogram för Sollebrunns tätort är att utreda möjligheterna för utbyggnad av bostäder och verksamheter. Syftet är också att se över förutsättningarna för, och ge förslag på, utveckling av de offentliga miljöerna för ökad trivsel samt höjd trafiksäkerhet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Planprogrammet ska fungera som underlag, stöd och vägledning inför kommande detaljplanering. I översiktsplanen är marken inom programområdet utpekad som bostäder, verksamhetsmark, natur och jordbruksmark.

Just nu pågår det fortsatta arbetet med Sollebrunn tätort som planprogrammet har lagt grund för.

Pågående planarbeten i Sollebrunn

 • Detaljplanen antogs av kommunen den 21 mars 2022 och beslutet vann laga kraft den 13 april 2022.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse längs Erskavägen. Befintliga bostadshus och komplementbyggnader avses rivas.

   

 • Syftet med detaljplanen är att utreda och pröva möjligheterna till utveckling i Sollebrunn centrum. Detaljplanen ska vara flexibel och möjliggöra nya bostäder i olika boendeformer och centrumverksamheter. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra utveckling av de offentliga miljöerna och att kommunen tar över huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet.

  Tidplan

  • Påbörjas 2024

  https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplan-for-sollebrunn-bostader-m-m-i-sollebrunn-centrum/

Småhustomter i Sollebrunn

 • Inga kommunala småhustomter finns för tillfället till försäljning i Sollebrunn.

Alingsås kommun