Detaljplan för Sollebrunn, Bostäder, Allmänna ytor m.m. (del av Erska 1:55 m.fl.) ”Skolgatan”

Uppdraget är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra nya bostäder samt utveckling av de allmänna ytorna utmed Skolgatan och Centrumgatan.

Texten uppdaterad 2022-10-05

Bilden ovan visar ungefärligt planområde.

Diarienummer

 2022.236 KS

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling utmed Skolgatan och Centrumgatan i Sollebrunn. Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av nya bostäder, nya GC-vägar samt anläggande av nya parker. Detaljplanen ska möjliggöra att kommunen tar över huvudmannaskapet för de allmänna platserna inom planområdet.

Planområde

Planområdet ligger i centrala Sollebrunn, cirka 2 mil norr om Alingsås tätort. Hela Skolgatan och Centrumgatan samt delar av fastigheterna norr om om Skolgatan ingår i planområdet. Inom planområdet äger Alingsåshem och Alingsås kommun mark.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från både samrådet och granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till samhällsbyggnads­nämnden för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Handlingar

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås