1 Driftstörningar

Publicerad 2021-05-27, kl 06:00

Planprogram för Sollebrunn antaget i kommunfullmäktige

På onsdagens kommunfullmäktige beslutades om att anta ett nytt planprogram för Sollebrunn.

Planprogrammet förelår ett kommunalt övertagande av vägnätet, tre alternativa platser för en samlad förskola för 120–160 barn, centrumutveckling, flexiblare detaljplaner och cirka 35-50 nya bostäder.

Under våren var planprogrammet ute på samråd vilket engagerade många. Det kom in flera synpunkter och planprogrammet uppdaterades inför antagande. Planprogrammet är inte juridiskt bindande, men syftar till att visa kommunens viljeinriktning för Sollebrunn och hur det fortsatta arbetet med orten kan se ut.

Något som redan pågår är att ändringar görs i två detaljplaner i centrala Sollebrunn (DP 14 samt BP170B) för att öka flexibiliteten. Detaljplanen för bostäder vid Erskavägen går ut på samråd den 1 juni 2021, och då får de som är berörda av planen möjlighet att yttra sig.

Som ett resultat av arbetet med planprogrammet har efterfrågan på villatomter ökat och kommunens småhustomter i Sollebrunn såldes snabbt. Kommunen kommer därför även att se över den kommunala markreserven i Sollebrunn för att se vilka möjligheter det finns för att tillskapa fler småhustomter.

Planprogrammet och övriga handlingar finns att läsa här.

Alingsås kommun