Kungörelse Noltorp 1:16

Beslut har fattats för Noltorp 1:16 gällande bygglov för nybyggnad av ostagat torn och teknikbod. Bygglov har beviljats 2022-12-05. Diarienr: LOV 2022-000722. Beslutet och handlingar finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Överklagandetiden är fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidning.

Alingsås kommun