sv Swedish

Mjörnstranden

Mjörnstranden är ett av Alingsås mest uppskattade områden som innehåller stora kvaliteter och används för rekreation av många alingsåsare. Samtidigt upplevs delar av området som lite otillgängligt idag. Alingsås kommun har tagit fram ett planprogram som ger en vision och grund för Mjörnstrandens kommande utveckling.

Texten uppdaterad 2023-12-05

Mjörnstrandens utveckling

Arbetet med utvecklingen av Mjörnstranden innehåller bland annat småbåtshamn, rekreationsytor, badplatser, bollplaner, lekplats och ett utvecklat campingområde. Den nya planen är ett första steg till att ge bättre förutsättningar för såväl föreningsliv som privatpersoner att vara aktiva i området på olika sätt. Planprogrammet i sin helhet finns bifogad på sidan.

I delar av planområdet föreslås en småstadsinspirerad bebyggelse innehållande bostäder och en viss del service. Sammantaget medför planprogrammet ett tillskott med drygt 500 nya bostäder inom området. Den planerade byggnationen ska vara inspirerad av Alingsås byggnadstradition och kommer regleras efter beslutat gestaltningsprogram, se bifogad fil.

Under framtagandet av planprogrammet ställdes handlingarna ut till allmänheten för synpunkter och inspel. En sammanställning av inkommande synpunkter har gjorts, se bifogad fil.

Efter beslutat planprogram togs en utbyggnadsstrategi fram som delade upp utvecklingen av Mjörnstranden i mindre delar, se bifogad fil. Samtliga etapper från utbyggnadsstrategin behöver genomgå ytterligare lämplighetsprövningar genom detaljplaneläggning för att genomföra beslutat planprogram. En detaljplan reglerar, till skillnad från ett planprogram, en bindande markanvändning.

Delar av planprogrammets idéer/åtgärder kan genomföras i några områden med stöd av redan gällande detaljplaner. Några av dessa åtgärder är:

  • Tillskapande av en naturgrillplats på Margareteviken.
  • Generell upprustning av Playa Mjörn.

Vad händer just nu?

  • Västra Sörhaga och Skaveryd har börjat detaljplaneläggas utifrån beslutad utbyggnadsstrategi och planprogram. 
  • En naturgrillplats på Margareteviken håller på att anläggas.
  • Ett mer detaljerat gestaltningsförslag för upprustning av Playa Mjörn tas fram.

Tidplan

  • Utställning av utbyggnadsstrategin för Mjörnstranden – vinter 2023.
  • Detaljplaner för etapperna Västra Sörhaga och Skaveryd förväntas antas mellan årsskiftet 2025/26. Innan antagande kommer detaljplanerna ställas ut till allmänheten under skedena, samråd och granskning. Tidsplan för dessa händelser sätts av planarkitekt och uppdateras på denna sida framöver.

Filip Lindevall

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten