Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mjörnstranden

Mjörnstranden är ett av Alingsås mest uppskattade områden som innehåller stora kvalitéer och används för rekreation av många Alingsåsare. Samtidigt upplevs delar av området som lite otillgängligt. Alingsås kommun arbetar nu fram ett planprogram med ambitionen att utveckla Mjörnstranden som ett attraktivt besöksmål och rekreationsområde som även erbjuder en ökad tillgänglighet till vattnet.

Texten uppdaterad 2021-09-30

Mjörnstrandens utveckling

Arbetet med utvecklingen av Mjörnstranden kan bland annat innehålla småbåtshamn, rekreationsytor, badplatser, bollplaner, lekplats och ett utvecklat campingområde. Den nya planen ska ge bättre förutsättningar för såväl föreningsliv som privatpersoner att vara aktiva i området på olika sätt. 

I de delar av planområdet som ansluter till närliggande bostadsområden prövas möjligheten att uppföra en småstadsinspirerad bebyggelse innehållande bostäder och en viss del service. Det skulle kunna vara i form av exempelvis restaurang, café och andra verksamheter som bidrar till att skapa en mer levande stadsdel. Sammantaget prövas möjligheten till drygt 500 nya bostäder inom området. Den planerade byggnationen ska vara inspirerad av Alingsås byggnadstradition och anpassas till områdets förutsättningar.

Vad händer just nu?

Just nu tar kommunen fram ett så kallat planprogram. Detta ska förtydliga kommunens vision för hur Mjörnstranden utvecklas och förutsättningarna för detta. Som en del i detta för vi dialog med medborgare, föreningar och fastighetsägare. 

I oktober beräknas ett förslag vara klart för samråd. Då kommer allmänheten få ta del av förslaget och alla är välkomna med sina synpunkter. Kommunen avser att ställa ut förslaget i en offentlig lokal och avser även att arrangera öppna möten för de som vill diskutera förslaget. Alla synpunkter kommer att registreras och bemötas. Detta beräknas vara klart 2022.

Vad händer sedan?

När ett planprogram antagits kan området detaljplaneras. I detta skedet kommer ytterligare dialog med medborgare och berörda aktörer att genomföras. Första detaljplanen beräknas vara klar ca 2023/2024

När kommunfullmäktige har beslutat hur man vill att området ska utvecklas och börjat detaljplaneringen kan de första byggherrarna involveras i projektet. Då planeras öppna markanvisningstävlingar att genomföras, och byggaktörer och arkitekter får tävla om att vara med och utveckla området.   

Tidplan

  • Just nu pågår framtagande av planprogram för Mjörnstranden.
  • Samråd med allmänheten planeras i september/oktober 2021.
  • Planprogramet beräknas antas i början av 2022.
  • Detaljplaneringen inleds 2022.
Karta över Mjörnstrandsområdet.

Axel Peterson

NULL

Samhällsplanerare, utveckling och genomförande Mjörnstranden, Tillväxtavdelningen

Hanna Andersson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten