sv Swedish

Mjörnstranden

Mjörnstranden är ett av Alingsås mest uppskattade områden som innehåller stora kvalitéer och används för rekreation av många Alingsåsare. Samtidigt upplevs delar av området som lite otillgängligt. Alingsås kommun arbetar nu fram ett planprogram med ambitionen att utveckla Mjörnstranden som ett attraktivt besöksmål och rekreationsområde som även erbjuder en ökad tillgänglighet till vattnet.

Texten uppdaterad 2022-06-23

Mjörnstrandens utveckling

Arbetet med utvecklingen av Mjörnstranden kan bland annat innehålla småbåtshamn, rekreationsytor, badplatser, bollplaner, lekplats och ett utvecklat campingområde. Den nya planen ska ge bättre förutsättningar för såväl föreningsliv som privatpersoner att vara aktiva i området på olika sätt. 

I de delar av planområdet som ansluter till närliggande bostadsområden prövas möjligheten att uppföra en småstadsinspirerad bebyggelse innehållande bostäder och en viss del service. Det skulle kunna vara i form av exempelvis restaurang, café och andra verksamheter som bidrar till att skapa en mer levande stadsdel. Sammantaget prövas möjligheten till drygt 500 nya bostäder inom området. Den planerade byggnationen ska vara inspirerad av Alingsås byggnadstradition och anpassas till områdets förutsättningar.

Under perioden 11 november – 19 december pågick ett samråd och en utställning i turistbyråns lokaler. Då fick allmänheten ta del av förslaget och kunde tycka till. En sammanställning av inkommande synpunkter har gjorts, se bifogad fil.

Vad händer just nu?

Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2022. Nu fortsätter arbetet med att ta fram detaljplaner för området.

Tidplan

  • Samråd med allmänheten var i november-december 2021.
  • Planprogrammet godkändes juni 2022.
  • Detaljplaneringen inleds hösten 2022.

Se gestaltningsprogrammet för Mjörnstranden här.

Arben Vojvoda

NULL

Översiktsplanerare, planprogram Mjörnstranden, Tillväxtavdelningen