Mjörnstranden

Mjörnstranden är ett av Alingsås mest uppskattade områden som innehåller stora kvaliteter och används för rekreation av många alingsåsare. Samtidigt upplevs delar av området som lite otillgängligt idag. Alingsås kommun har tagit fram ett planprogram som ger en vision och grund för Mjörnstrandens kommande utveckling.

Texten uppdaterad 2024-05-10

Mjörnstrandens utveckling

Arbetet med utvecklingen av Mjörnstranden innehåller bland annat småbåtshamn, rekreationsytor, badplatser, bollplaner, lekplats och ett utvecklat campingområde. Den nya planen är ett första steg till att ge bättre förutsättningar för såväl föreningsliv som privatpersoner att vara aktiva i området på olika sätt. Planprogrammet i sin helhet finns bifogad på sidan.

I delar av planområdet föreslås en småstadsinspirerad bebyggelse innehållande bostäder och en viss del service. Sammantaget medför planprogrammet ett tillskott med drygt 500 nya bostäder inom området. Den planerade byggnationen ska vara inspirerad av Alingsås byggnadstradition och kommer regleras efter beslutat gestaltningsprogram, se bifogad fil.

Under framtagandet av planprogrammet ställdes handlingarna ut till allmänheten för synpunkter och inspel. En sammanställning av inkommande synpunkter har gjorts, se bifogad fil.

Efter beslutat planprogram togs en utbyggnadsstrategi fram som delade upp utvecklingen av Mjörnstranden i mindre delar, se bifogad fil. Samtliga etapper från utbyggnadsstrategin behöver genomgå ytterligare lämplighetsprövningar genom detaljplaneläggning för att genomföra beslutat planprogram. En detaljplan reglerar, till skillnad från ett planprogram, en bindande markanvändning.

Delar av planprogrammets idéer/åtgärder kan genomföras i några områden med stöd av redan gällande detaljplaner. Några av dessa åtgärder är:

  • Tillskapande av en naturgrillplats på Margareteviken
  • Generell upprustning av Playa Mjörn

Vad händer just nu?

  • Västra Sörhaga och Skaveryd har börjat detaljplaneläggas utifrån beslutad utbyggnadsstrategi och planprogram. För mer info kring detaljplanearbetet och tidsplan, se intern genväg längst ner på sidan.
  • En naturgrillplats på Margareteviken håller på att färdigställas.
  • Ett mer detaljerat gestaltningsförslag för upprustning av Playa Mjörn tas fram.
  • En utvecklingsplan av Lövekulle camping enligt beslutat planprogram har tagits fram och genomgår myndighetsprövning. För frågor angående utveckling av camping vänligen kontakta Åsa Zacharoff, fastighetsansvarig, asa.zacharoff@alingsas.se , 0322- 61 60 33.

Filip Lindevall

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten