Etapp 2 Mjörnstranden, utveckling av bostäder inom Skaveryd

Detaljplanens syfte är att utreda lämpligheten för bostäder och infrastruktur. Natur kommer möjliggöras i planområdets nordvästra del längs Fritidsvägen. Uppdraget ingår i planprioritering 2023-2024, beslutad av kommunstyrelsen den 6 mars 2023, § 36.

Diarienummer

2023.473 KS

Beskrivning

Planprogram för Mjörnstranden beslutades 15 juni 2022 av Kommunfullmäktige. Planprogrammet anger kommunens övergripande ambitioner för området.

Genom detaljplaneläggning prövar nu kommunen markens lämplighet samt förutsättningar för att förtäta området med bostäder och infrastruktur.

Ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitét och vägledning enligt antagens stadsplan för Alingsås stad ska tillämpas inom projektet. Planen tas fram med utökat förfarande och kommunstyrelsen är beredande nämnd.

Planområde

Planområdet ligger i Skaveryd och omgärdas i norr av öppna ängsmarker samt Mjörn, i öster av fastigheterna Lövekulle 1:3 och Lövekulle 1:212, i söder av västra stambanan och Lövekullevägen och i väst Fritidsvägen.

Status

Detaljplanen har precis påbörjats och är i uppstartsfas. För att pröva markens förutsättningar kommer utredningar tas fram för buller, vibration, dagvatten samt naturvärden.

Process

Samråd

När kommunen upprättat ett samrådsförslag ska kommunen samråda planförslaget med allmänhet, berörda sakägare och myndigheter. Under samrådet ges tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Emelie Spreizer Aspeheim

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås