Publicerad 2023-04-13, kl 10:50

Kommunen fortsätter utvecklingen av Mjörnstranden

I somras antog kommunfullmäktige planprogrammet för Mjörnstranden. Sedan dess har en ny projektgrupp formats och fått i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av området.

Den 15 juni blev planprogrammet som ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med utvecklingen av Mjörnstranden politiskt antaget. Efter beslutet bildades en ny projektgrupp med syfte att konkretisera planprogrammet. Projektgruppen leds av Filip Lindevall, exploateringsingenjör.

— Sedan vi fick bekräftat att planprogrammet för Mjörnstranden blev antaget av kommunfullmäktige har projektgruppen satt sig in i underlaget och påbörjat nästa steg i den långa utvecklingen av Mjörnstranden, säger Filip Lindevall.

Nästa steg för projektgruppen är att i höst presentera en utbyggnadsstrategi. Strategin pekar ut vilka områden som ska prioriteras och hur stora etapperna ska vara. Mjörnstrandens första och andra etapp ingår dessutom i kommunens planprioritering under perioden 2023-2024. 

Senare under hösten kommer utbyggnadsstrategin att visas upp i en utställning för att informera om det framtagna arbetet med vad som ska prioriteras och när. Under hösten kommer också första detaljplanerna påbörjas utifrån utbyggnadstrategins slutsatser.

Filip Lindevall

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten