Kungsvägen, Hästeryd
Kungsvägen, Hästeryd

Hemsjö

Öppet kulturlandskap med skiftande karaktär, omgärdat av skogsmarker på höjdryggar. Här finns allt från ensidiga åkerlandskap till småskaliga hagmarker omgärdade av präktiga stenmurar. I Hemsjö finns också olika fornlämningar, med stenåldersboplats, bronsåldersrösen och hällkistor. Genom Hemsjö löper parallellt med E 20 en gammal väg, Kungsvägen, som delvis kantas av stenmurar och som vid Högelid är förlagd på en praktfull stensatt bank. Vid Ryds by ligger tre av gårdarna kvar som de gjorde innan laga skiftet ägde rum. Tillsammans med de vällagda stenmurarna och flera gamla vårdträd, är det kulturhistoriskt en mycket värdefull miljö i det kuperade landskapet.

Områdets grusåsar och deltabildningar är geovetenskapligt intressanta.
En bra bild av det vackra landskapet får du genom att färdas på den gamla vägen genom Hemsjö och Ryd. Du kan svänga av E 20 vid Hemsjökrysset.

Karta

Javascript is required to view this map.