Nolhagaskolan

Nolhagaskolan är en av kommunens högstadieskolor. Skolan ligger centralt och samtidigt mitt i Nolhagaparken med naturskön omgivning. Skolan erbjuder anpassad undervisning för elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet arbetar såväl runt elever som i nära samarbete med personal.

Texten uppdaterad 2023-09-18

Nolhagaskolan skolbyggnad exteriör.

Möjlighet till samvaro och påverkan

Skolans vision är att tillsammans skapa lust att lära. Lokaler och skolans placering ger goda förutsättningar att ha ett aktivt och varierat arbetssätt i alla skolans ämnen. Skolan har ett elevcafé med möjlighet till rastaktiviteter och social samvaro. Skolan arbetar aktivt med elevråd och ungdomsfullmäktige där eleverna är med och påverkar sin skolvardag och sin fritid.

Öppenhet, engagemang och respekt

Nolhagaskolan värdesätter dialog och öppenhet gällande alla elevers rätt till lärande. Skolan uppskattar olika perspektiv och erfarenheter och vill lyfta olikheter som en styrka i den gemensamma lärmiljön. Skola och lärande gör skillnad, därför är det viktigt att skapa engagemang och utveckling tillsammans med eleverna.

Tillsammans genom samarbete och respekt skapar skolan goda förutsättningar för lust att lära i såväl den sociala, fysiska som den pedagogiska lärmiljön. Lyhördhet och att förmedlar höga förväntningar på eleverna och på personalen är skolans avsikt. På skolan skapas förtroende genom ett respektfullt bemötande. Nolhagaskolan tror på ett gott lärarledarskap i klassrummet och en gemensam syn på undervisningen. Genom det ökar elevernas delaktighet och möjlighet att påverka och uppmärksamma den egna lärprocessen. Skolan tror att ett väl utvecklat lärarledarskap som sätter öppenhet, engagemang och respekt i fokus, ger en skola med trygghet, studiero och god måluppfyllelse.

Era barn och våra elever är framtiden.