1 Driftstörningar

Synliggöra ej genomförda planer och obebyggda tomter som ägs av privata aktörer

Texten uppdaterad 2024-01-08

Beskrivning: Möjliggöra byggnationer genom att synliggöra ej genomförda planer och obebyggda tomter som ägs av privata aktörer.

Tidplan: 2022-2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson, exploateringschef

Resultat: Kommunen arbetar med att analysera utnyttjandegraden inom befintliga etableringsområden. Analysen har visat att det finns förtätningspotential i flera delområden och att det finns tomter som är helt outnyttjade vilket också har förmedlats genom dialog på bl.a. industriområdesträffar och näringslivsforum, som genomförts under året. Vi har skaffat oss bättre kunskap om befintliga etableringsområden och i viss mån även lyssnat av befintliga verksamheters behov och förväntan, för att vara bättre rustade för att bemöta frågor som inkommer från företag och intressenter som vill etablera sig i kommunen.

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten