1 Driftstörningar

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Häradsvägen 4 (Rådstugan 2 mfl.)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Häradsvägen 4 (Rådstugan 2 mfl.) sänds på granskning. Planområdet ligger inom dagens tätortsgränser och omgärdas av Boråsvägen i väster, Häradsberget i öster och Kristineholmsvägen i norr. Parallellt med Boråsvägen löper Häradsvägen inom planområdet och strax norr om området ansluter Boråsvägen till E20 vid Götaplan. Syftet med planen är att utveckla ett nytt bostadskvarter i centrala Alingsås genom att omvandla ett befintligt verksamhetsområde. Inom bottenvåning mot Häradsvägen skapas möjligheter till att komplettera bostäderna med centrumanvändning. Inom planområdet skapas plats för ett gångstråk med en dubbelsidig allé längs Kristineholmsvägen och Häradsvägen föreslås anpassas efter framtida beräknad trafik och byggas om till en kommunal lokalgata. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår till 4 december 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Frågor kan ställas till planarkitekt Kristine Bayard, kristine.bayard@alingsås.se, telefon: 0322-61 68 92 Synpunkter skickas till e-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-11-06
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 190
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-11-09
Arkiveras
2023-12-05

Alingsås kommun