Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Häradsvägen 4 (Rådstugan 1 och 2)

Planarbete pågår för att ge möjlighet att utveckla ett nytt bostadskvarter i centrala Alingsås genom att omvandla ett befintligt verksamhetsområde. Inom bottenvåning mot Häradsvägen skapas möjligheter till att komplettera bostäderna med centrumanvändning (t ex detaljhandel, kulturverksamheter, gym, föreningsliv, mm). Kvarterets läge med närhet till stadskärnan och E20 gör att stor vikt läggs på kvarterets gestaltning, hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till Alingsås byggnadstradition.

Granskning pågår nu mellan 13 november 2023 – 4 december 2023.

Texten uppdaterad 2023-11-09

Diarienummer

2022.211 KS

Beskrivning

Syftet med planen är att utveckla ett nytt bostadskvarter i centrala Alingsås genom att omvandla ett befintligt verksamhetsområde. Inom bottenvåning mot Häradsvägen skapas möjligheter till att komplettera bostäderna med centrumanvändning (t ex detaljhandel, kulturverksamheter, gym, föreningsliv, mm). Kvarterets läge med närhet till stadskärnan och E20 gör att stor vikt läggs på kvarterets gestaltning, hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till Alingsås byggnadstradition.

Inom planområdet skapas plats för ett gångstråk med en dubbelsidig allé längs Kristineholmsvägen, som bildar ett viktigt grönstråk i staden samt förstärker entrén till Hjortmarka naturreservat. Häradsvägen föreslås anpassas efter framtida beräknad trafik och byggas om till en kommunal lokalgata där angöring till de nya bostäderna sker samt till de verksamheter som tillåts i bottenvåningen. Delar av Rådstugan 1 och 2 föreslås tas i anspråk som allmän plats.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger inom dagens tätortsgränser och omgärdas av Boråsvägen i väster, Häradsberget i öster och Kristineholmsvägen i norr. Parallellt med Boråsvägen löper Häradsvägen inom planområdet och strax norr om området ansluter Boråsvägen till E20 vid Götaplan. Planområdet är ca 14 500 kvm och består idag av asfaltsytor och en byggnad som tidigare använts för bilförsäljning.

Status

Planen befinner sig i granskningsskedet.

Granskning

 • Granskningshandlingarna består av Plan- och illustrationskarta samt planbeskrivning, och finns att ta del av längre ned på sidan.
 • Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under granskningstiden.
 • Inkomna synpunkter från samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
 • Granskningen pågår mellan 13 november – 4 december 2023

Synpunkter

Synpunkter önskas senast 4 december 2023

Synpunkter önskas i första hand via mail till: kommunstyrelsen@alingsas.se

Eller skicka in dina synpunkter till:

Kommunledningskontoret

Stora Torget 1
441 30 Alingsås

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här: https://www.alingsas.se/gdpr

Det är viktigt att du anger nedanstående uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

 • detaljplaneförslagets diarienummer 2022.211 KS
 • ditt namn
 • din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 16 mars – 6 april 2023.

Granskning

Granskning pågår mellan 13 november – 4 december 2023.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Granskningshandlingar

 • Underrättelse om granskning
 • KS-Protokoll
 • Plankarta
 • Illustationskarta
 • Planbeskrivning
 • Samrådsredogörelse
 • Gestaltningsprogram
 • Utredningar

Kontakt

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Telefon: 0322-61 60 00
kommunstyrelsen@alingsas.se

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås