Kungörelse Stadsskogen 1:1

En ansökan om marklov på fastigheten Stadsskogen 1:1 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden (Dnr 2021-109). Åtgärden innebär en väg för byggtrafik anläggs mellan änden av Skogskullegatan fram till Rubingatan. Lovet gäller endast den del av vägen som anläggs inom Dp 155. Syftet är att avlasta Stadskogsgatan och Skogskullegatan. Åtgärden avviker från gällande detaljplan då marken enligt detaljplanen inte får ändras mer än 1 meter. Handlingarna finns utställda under tiden 11 - 31 mars 2021 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 31 mars 2021. E-post:samhallsbyggnad@alingsas.se Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås.

Alingsås kommun