Kungörelse om plansamråd – Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen och kyrka vid Landskyrkoallén (Afzeliiskolan 2 och 3)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen och kyrka vid Landskyrkoallén är nu ute på samråd. Planområdet är beläget norr om stadskärnan och avgränsas i väst av Prästgårdsvägen, i norr av Brunnsgatan, i öst av Landskyrkoallén och i söder av den tidigare Afzeliiskolan med intilliggande parkering. Planförslagets huvuddrag innebär att fastigheten Afzeliiskolan 2 ges en ny byggrätt för bostadsändamål och vård i form av särskilda boendeformer såsom äldreboende. Även centrumverksamhet och kontor tillåts samt parkeringsgarage i källarplan. Den nya bostadsbebyggelsen bildar ett nytt kvarter med huskroppar som löper längs Brunnsgatan, längs parkeringsytan i söder och längs Pingstkyrkans fastighet intill. Längs Prästgårdsvägen ges plats för grönska och kvarteret är öppet vilket ger inblickar mot innergården. På Afzeliiskolan 3 ger planförslaget möjlighet att uppföra en ny byggnad för församlingens verksamhet och den tillåts också innehålla andra former av centrumverksamhet samt bostäder, kontor och vård i form av särskilda boendeformer såsom äldreboende. Den nya byggnaden kan uppföras på samma plats som nuvarande kyrkobyggnad med huvudentré mot Landskyrkoallén. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår till 7 april 2024. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under samrådstiden. Öppet hus ordnas för möjlighet att ställa frågor om planförslaget. Välkomna till Pingstkyrkan på Landskyrkoallén 4, den 27 mars 2024 mellan kl 16:30 - 18:00! E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2024-03-04
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 44
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-03-18
Arkiveras
2024-04-08

Alingsås kommun