Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen och kyrka vid Landskyrkoallén (Afzeliiskolan 2 och 3)

Planarbete har påbörjats för att pröva möjligheten till byggnation av bostäder samt en ny kyrka inom kvarteret. Planarbetet befinner sig i inledningsskedet.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Diarienummer

2021.359 KS

Beskrivning

Syftet med planen är möjliggöra byggnation av bostäder samt en ny kyrka inom kvarteret.

Planområde

Planområdet består av två fastigheter och ligger väster om Prästgårdsvägen och öster om Landskyrkoallén och är ca 6400 kvm stort. Den ena fastigheten består av en obebyggd tomt där det tidigare funnits ett bostadshus med tillhörande uthus. På den andra fastigheten finns Pingstkyrkan.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås