Kungörelse om plansamråd – Detaljplan för Alingsås, Bostäder och förskola vid Smålandsgatan (Förmannen 2)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder och förskola vid Smålandsgatan (Förmannen 2) är nu ute på samråd. Planområdet ligger i Bolltorp och omgärdas av Kungegårdsgatan i väster, Bolltorpsvägen i öster och Smålandsgatan i söder. Syftet med detaljplanen är att omvandla ett befintligt verksamhetsområde till ett område för bostäder, förskola samt mindre lokaler för service. Stadsdelen knyter an till Alingsås särart och utformas med stöd i kunskap om stadens karaktär och byggnadstradition. Gröna värden främjas och Verkstadsgatan anpassas till det nya området och får en utformning som bidrar till en säker trafikmiljö samt tillgängliggör området från både norr och söder. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och hos Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår mellan den 1 december till 22 december 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det under samrådstiden, via epost: kommunstyrelsen@alingsas.se eller skriftligt till adressen: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås. Öppet hus anordnas på Smålandsgatan 1 (Alingsåshems tidigare lokaler) den 11 december 2023 mellan kl 17.00 - 19:00.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-11-27
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 209
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-11-29
Arkiveras
2023-12-23

Alingsås kommun