sv Swedish

Detaljplan för Alingsås, Bostäder och förskola vid Smålandsgatan (Förmannen 2)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en förskola samt ca 200 nya bostäder. På fastigheten finns idag olika verksamheter. Uppdraget ingår i Planprioritering 2022-2023, beslutad av Kommunstyrelsen 2022-02-07. Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Diarienummer

2021.121 KS

Beskrivning

Syftet med planen är att skapa ca 200 nya bostäder. Syftet är också att möjliggöra för kommunal service i form av en förskola. På fastigheten finns idag olika verksamheter. Planen tas fram med utökat förfarande och Kommunstyrelsen är beredande nämnd.

Planområde

Planområdet ligger i Bolltorp och omgärdas av Kungegårdsgatan i väster, Bolltorpsvägen i öster och Smålandsgatan i söder. Planområdet är ca 25 000 kvm.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Lovisa Grahn

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås