1 Driftstörningar

Detaljplan för Alingsås, Bostäder och förskola vid Smålandsgatan (Förmannen 2)

Detaljplanens syfte är att omvandla befintligt verksamhetsområde till ett område för cirka 175 bostäder i form av flerbostadshus, en förskola samt mindre lokaler för service. Uppdraget ingår i Planprioritering 2024-2025, beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2024, § 19. Planen är ute på granskning mellan den 10 juni 2024 och 1 juli 2024.

Texten uppdaterad 2024-06-05

Diarienummer

2021.121 KS

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett befintligt verksamhetsområde till ett område för bostäder, förskola samt mindre lokaler för service. Stadsdelen knyter an till Alingsås särart och utformas med stöd i kunskap om stadens karaktär och byggnadstradition. Gröna värden främjas och Verkstadsgatan anpassas till det nya området och får en utformning som bidrar till en säker trafikmiljö samt tillgängliggör området från både norr och söder.

Planen tas fram med utökat förfarande och kommunstyrelsen är beredande nämnd.

Planområde

Planområdet ligger i Bolltorp och omgärdas av Kungegårdsgatan i väster, Bolltorpsvägen i öster och Smålandsgatan i söder. Planområdet är ca 25 000 kvm.

Status

Planen befinner sig i granskningsskedet.

Granskning

 • Granskningshandlingarna består av Plan- och illustrationskarta, planbeskrivning samt samrådsredogörelse, och finns att ta del av längre ned på sidan.
 • Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under granskningstiden.
 • Granskningen pågår mellan 10 juni 2024 och 1 juli 2024

Synpunkter

Synpunkter senast den 1 juli 2024

Synpunkter önskas i första hand via mail till: kommunstyrelsen@alingsas.se

Eller skicka in dina synpunkter till:

Alingsås kommun

Kommunstyrelsen
441 81 Alingsås

Den som inte framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här: https://www.alingsas.se/gdpr

Namn och adress textas tydligt. Det är viktigt att du anger följande uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

 • För- och efternamn
 • Fastighetsbeteckning/bostadsadress
 • Lämna dina kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • Märk tydligt med vilken detaljplan det handlar om

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 1 december 2023 och 22 december 2023. Öppet hus ordnades den 11 december 2023 för tillfälle att ta del av, och ställa frågor kring, förslaget.

Granskning

Granskning pågår mellan10 juni 2024 och 1 juli 2024.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Granskningshandlingar

 • KS Protokoll
 • Underrättelse
 • Plankarta
 • Illustrationskarta
 • Planbeskrivning
 • Samrådsredogörelse
 • Utredningar

Kontakt

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Telefon: 0322-61 60 00
kommunstyrelsen@alingsas.se

Kontaktperson

Vid frågor, kontakta handläggaren Elisa Johansson på kommunledningskontoret. Tfn 0322 – 61 64 25, e-post: elisa.johansson@alingsas.se

Bilagor

Elisa Johansson

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås