Detaljplan för Alingsås, Bostäder och förskola vid Smålandsgatan (Förmannen 2)

Detaljplanens syfte är att omvandla befintligt verksamhetsområde till ett område för cirka 175 bostäder i form av flerbostadshus, en förskola samt mindre lokaler för service. Uppdraget ingår i Planprioritering 2023-2024, beslutad av kommunstyrelsen den 6 mars 2023, § 36. Planen bearbetas nu inför granskning.

Texten uppdaterad 2023-12-27

Diarienummer

2021.121 KS

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett befintligt verksamhetsområde till ett område för bostäder, förskola samt mindre lokaler för service. Stadsdelen knyter an till Alingsås särart och utformas med stöd i kunskap om stadens karaktär och byggnadstradition. Gröna värden främjas och Verkstadsgatan anpassas till det nya området och får en utformning som bidrar till en säker trafikmiljö samt tillgängliggör området från både norr och söder.

Planen tas fram med utökat förfarande och kommunstyrelsen är beredande nämnd.

Planområde

Planområdet ligger i Bolltorp och omgärdas av Kungegårdsgatan i väster, Bolltorpsvägen i öster och Smålandsgatan i söder. Planområdet är ca 25 000 kvm.

Status

Planen bearbetas inför granskning. Kommunledningskontoret har tagit till sig de synpunkter som inkommit under samrådstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 1 december 2023 och 22 december 2023. Öppet hus ordnades den 11 december 2023 för tillfälle att ta del av, och ställa frågor kring, förslaget.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter på samrådsförslaget längre. Under granskning ges ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Samrådshandlingar

  • KS Protokoll
  • Kungörelse
  • Plankarta
  • Illustrationskarta
  • Planbeskrivning
  • Utredningar

Elisa Johansson

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås