Kallelse till plansamråd – Ändring nr 2 av detaljplan för Alingsås, väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter

Ett förslag till ändring nr 2 av detaljplan för väg E20, delen Kristineholm - Bälinge och verksamheter är nu på samråd. Syftet med ändringen är att medge en rivning av de äldre byggnaderna som är belägna på fastigheten Stormansgården 3. Planområdet ligger ca 4 km öster om Alingsås stadskärna, intill E20 och Bälingemotet. Fastigheten Stormansgården 3 omfattas av en detaljplan från 2014 som togs fram med syfte att skapa möjlighet till att bygga ut E20 från en tvåfältsväg till motorvägsstandard med en ny trafikplats vid Bälinge. Detaljplanen gav också möjlighet att skapa ett område för verksamheter och den angav att de två äldre byggnaderna inte fick rivas eller förvanskas. Efter att kommunen inte lyckats sälja fastigheten eller hitta en intressent som är intresserad av att flytta byggnaderna föreslås i nu aktuell ändring att den planbestämmelse som hindrar en rivning upphävs. Ändring nr 2 innebär därmed att de befintliga byggnaderna inom Stormansgården 3 kan rivas. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår till 26 april 2024. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under samrådstiden. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2024-03-27
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 63
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-04-04
Arkiveras
2024-04-27

Alingsås kommun