Ändring nr 2 av detaljplan för Alingsås, väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter (Stormansgården 3)

Ett förslag till ändring nr 2 av detaljplan för väg E20, delen Kristineholm – Bälinge och verksamheter är nu på samråd. Syftet med ändringen är att medge en rivning av de äldre byggnaderna som är belägna på fastigheten Stormansgården 3.

Diarienummer

2024.125 KS

Beskrivning

Ändring nr 2 berör två äldre mangårdsbyggnader inom fastigheten Stormansgården 3 som ägs av kommunen. Fastigheten omfattas av en detaljplan från 2014 som togs fram med syfte att skapa möjlighet till att bygga ut E20 från en tvåfältsväg till motorvägsstandard med en ny trafikplats vid Bälinge. Detaljplanen gav också möjlighet att skapa ett område för verksamheter och den angav att de två äldre byggnaderna inte fick rivas eller förvanskas. Efter att kommunen inte lyckats sälja fastigheten genom varken markanvisning eller direktanvisning genomfördes en detaljplaneändring (ändring nr 1) för att kunna flytta byggnaderna till en ny plats. Det har dock visat sig svårt även att hitta en intressent som är intresserad av att flytta byggnaderna och därför föreslås i nu aktuell ändring (nr 2) att den planbestämmelse (a3) som hindrar en rivning upphävs. Ändring nr 2 innebär därmed att de befintliga byggnaderna inom Stormansgården 3 kan rivas.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger ca 4 km öster om Alingsås stadskärna, intill E20 och Bälingemotet.

Status

Planen befinner sig i samrådsskedet.

Samråd

  • Samrådshandlingarna består av Ändring nr 2 av plankarta och ändring nr 2 av planbeskrivning, och finns att ta del av längre ned på sidan.
  • Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under samrådstiden.
  • Samrådet pågår mellan 5 april 2024 och 26 april 2024.

Synpunkter

Synpunkter senast 26 april 2024.

Synpunkter önskas i första hand via mail till: kommunstyrelsen@alingsas.se

Eller skicka in dina synpunkter till:

Kommunledningskontoret

Stora Torget 1
441 30 Alingsås

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här: https://www.alingsas.se/gdpr

Det är viktigt att du anger nedanstående uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

  • detaljplaneförslagets diarienummer 2024.125 KS
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Process

Granskning

Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter åter ut på granskning. Om samtliga sakägare godkänner förslaget under samrådet kan planen föras direkt till antagande och granskning kan förbigås.

Antagande

Inför antagandet sammanställs synpunkter från både samråd och eventuell granskning i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunstyrelsen för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Handlingar

  • Samrådshandlingar:
  • Ändring nr 2 av plankarta
  • Ändring nr 2 av planbeskrivning
  • Antikvarisk utredning

Kontakt

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Telefon: 0322-61 60 00
kommunstyrelsen@alingsas.se

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten