Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändring av detaljplan 106 för Alingsås, Hemköp Sveagatan 8a (Myggan 5)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge möjlighet till en utökad byggrätt på mark som idag är reglerad med ”mark som inte får bebyggas”. Den utökade byggrätten ger rätt till en möjlig tillbyggnad som är tänkt att inrymma lagerutrymme för posthantering.

Texten uppdaterad 2020-07-20

Planområdet ligger längs Sveagatan ca 200 meter från Alingsås Station.

Diarienummer

2019.422 SBN

Beskrivning

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge möjlighet till en utökad byggrätt på mark som idag är reglerad med ”mark som inte får bebyggas”. Den utökade byggrätten ger rätt till en möjlig tillbyggnad som är tänkt att inrymma lagerutrymme för posthantering.
Inom ändringen finns en transformatorstation som idag är placerad i strid med detaljplanen. Transformatorstationen planläggs i ändringen till dagens placering.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger längs Sveagatan ca 200 meter från Alingsås Station.

Status

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. Just nu befinner man sig under bearbetning inför granskning.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 2019-12-02 och 2019-12-23.

Granskning

Samråd pågick mellan 2020-01-31 och 2020-02-14.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås antog den 23 mars 2020 § 47 – ”Ändring av detaljplan 106 för Alingsås, Hemköp Sveagatan 8A (Myggan 5)”

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 23 april 2020. 

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter på förslaget längre.

Handlingar

  • Samrådshandlingar
  • Granskningshandlingar
  • Plan- och illustrationskarta
  • Planbeskrivning

Anton Agnefeldt

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret