Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändring av detaljplan 106 för Alingsås, Hemköp Sveagatan 8a (Myggan 5)

Syftet med ändringen av detaljplanen var att ge möjlighet till en utökad byggrätt på mark som idag är reglerad med ”mark som inte får bebyggas”. Den utökade byggrätten ger rätt till en möjlig tillbyggnad som är tänkt att inrymma lagerutrymme för posthantering.

Texten uppdaterad 2020-09-25

Diarienummer

2019.422 SBN

Beskrivning

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 2020-03-23, § 47, antagit” Ändring av detaljplan för Alingsås Hemköp, Sveagatan 8A (Myggan 5) ” ( delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).

Länsstyrelsen har den 2020-04-23 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13 :3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 23 april 2020

Handlingar

  • Lagakraftbevis
  • Plan- och illustrationskarta
  • Planbeskrivning

Anton Agnefeldt

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen