2 Driftstörningar
sv Swedish

Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, Etapp 2 (Bälinge 6:16 m.fl.)

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett planlagt verksamhetsområde för industri och logistik med inslag av handel, kontor och service för att möta efterfrågan på sådan i ett tätortsnära läge med goda kommunikationer. Uppdraget ingår i planprioriteringen för 2022-2023, beslutad av Kommunstyrelsen 2022-02-07, §11. Samrådet är avslutat och bearbetning inför granskning pågår nu.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Diarienummer

2021.186 KS

Beskrivning

För att möta kommunens behov av verksamhetsmark och därmed möjliggöra nyetablering, omlokalisering och expansion för företag, syftar detaljplanen till att tillskapa ett verksamhetsområde för industri och logistik med inslag av handel, kontor och service i ett tätortsnära läge med goda kommunikationer. Detaljplanen förväntas bidra till effektiv mark- och resursanvändning som i balans bevarar de natur- och kulturvärden som finns inom och i anslutning till planområdet, vilket bidrar till att kommunen utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt.

Detaljplanen utgör en fortsatt planläggning av det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Verksamhetsområde Norr och utgör den andra utbyggnadsetappen, vilket innebär en förlängning av verksamhetsområdet Tokebacka ut mot Bälinge. Planen tas fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel då aktuell plan bedöms ha ett stort allmänintresse och antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsen är beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige.

Planområde

Planområdet med en areal på omkring 140 hektar utgörs mestadels av jordbruksmark med inslag av högre belägna partier. Området ligger cirka 5 km nordost om Alingsås stadskärna och avgränsas i väst av Säveån, i norr av brukad jordbruksmark och Galtaledsbäcken, i öst av Stockholmsvägen (gamla E20) och i söder av Bälingemotet och Bäsjöbäcken.

Status

Planen bearbetas inför granskning. Kommunledningskontoret har tagit till sig de synpunkter som inkommit under samrådstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Samråd

Samråd pågick mellan 17 augusti 2022 och 9 september 2022.

Det går inte att lämna synpunkter på samrådsförslaget längre. Under granskning ges ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Samrådshandlingar

  • Kungörelse
  • Beslutsprotokoll
  • Plan- och Illustrationskartor
  • Planbeskrivning
  • Utredningar

Hanna Pettersson

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås