Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, Etapp 2 (Bälinge 6:16 m.fl.)

Detaljplanens syfte är att tillskapa verksamhetsmark för industri och logistik, med inslag av handel, kontor och service för att möta efterfrågan på sådan i ett tätortsnära läge med goda kommunikationer. Uppdraget ingår i den senaste beslutade planprioriteringen för 2023–2024, som kommunstyrelsen beslutade om den 6 mars 2023, § 36. Granskningen är avslutad och bearbetning inför ett andra granskningstillfälle pågår nu.

Texten uppdaterad 2024-02-01

Flygfoto över norra delen av planområdet.

Diarienummer

2021.186 KS

Beskrivning

För att möta kommunens behov av verksamhetsmark och därmed möjliggöra nyetablering, omlokalisering och expansion för företag, syftar detaljplanen till att tillskapa verksamhetsmark för industri- och logistiketableringar med inslag av handel, kontor och service. Detaljplanen utgör den andra utbyggnadsetappen av det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Verksamhetsområde Norr. Ett genomförande av detaljplanen bidrar till en planberedskap om cirka 80 hektar industri- och verksamhetsmark som tillhandahåller fastigheter och byggrätter som svarar mot olika intressenters behov vad gäller fastighetsstorlek, byggnadsvolym och närhet till andra verksamheter. Verksamhetsområdet bedöms genera upp till 1500 arbetstillfällen. Detta anses vara ett väsentligt samhällsintresse och går i linje med kommunens viljeinriktning i översiktsplanen.

Detaljplanen har som målsättning att bidra till en effektiv mark- och resursanvändning som i balans bevarar de natur- och kulturvärden som finns i området för att skapa ett attraktivt och hållbart verksamhetsområde.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel då planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och är av stort allmänintresse. Kommunstyrelsen är beredande nämnd. Antagande sker i kommunfullmäktige.

Planområde

Planområdet är beläget strax nordost om Alingsås tätort i den tidigare Bälinge socken strategiskt lokaliserat intill E20, Västra stambanan och verksamhetsområdena Tokebacka och Sävelund. Aktuellt markområde om cirka 125 hektar utgörs till största del av oexploaterad jordbruksmark och kuperad skogsmark, samt vattendrag som bildar ett ravinlandskap. .

Planområdets lokalisering.

Status

Planen bearbetas inför ett andra granskningstillfälle och det går inte att lämna synpunkter på granskningsförslaget längre. Kommunledningskontoret har tagit till sig de synpunkter som har inkommit under granskningstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Parallellt som detaljplanen bearbetas pågår arkeologiska förundersökningar som en del i en pågående tillståndsprövning för ingrepp i fornlämningar med syfte att avgränsa berörda fornlämningar och sammanställa ett fördjupat kunskapsunderlag. I början av 2024 beräknas de arkeologiska förundersökningarna vara genomförda. Kommunen kommer efter resultatet från undersökningarna och utifrån inkomna synpunkter, att revidera planhandlingarna och genomföra ett andra granskningstillfälle under våren 2024.


Process

Samråd

Samråd pågick mellan 17 augusti 2022 och 9 september 2022.

Granskning

Granskning pågick mellan 27 oktober till 28 november 2023.

Det går inte att lämna synpunkter på granskningsförslaget längre och planförslaget bearbetas inför ett andra granskningstillfälle. Huvudregeln är att enbart mindre justeringar av planförslaget kan göras efter granskning. Då det pågår en tillståndsprövning avseende ingrepp i fornlämningar med kompletterande utredningar som kan föranleda större ändringar av planförslaget kommer ett andra granskningstillfälle genomföras. Möjlighet finns då igen att lämna synpunkter på planförslaget.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Granskningshandlingar

  • Underrättelse granskning
  • Beslutsprotokoll
  • Plan- och Illustrationskartor
  • Planbeskrivning
  • Samrådsredogörelse
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Utredningar

Bilagor

Hanna Pettersson

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås