Markanvisningstävling Skogskullen 1

Nu är markanvisningstävlingen avseende fastigheten Skogskullen 1 i Stadsskogen avgjord. Alingsås kommunstyrelse har fattat beslut om att erbjuda RO-gruppen och Stadsporten en markanvisning för fastigheten, där de ska uppföra sitt förslag framtaget av Wingårds arkitekter.

Texten uppdaterad 2021-11-09

Karta med markering på Skogskullen 1.

Bakgrund och syfte

Markanvisningen har genomförts i två steg. Första steget var en intresseanmälan där alla intresserade gavs möjlighet att inkomma med en projektidé. Av inkomna intresseanmälningar valdes tre aktörer ut som fick lämna in ett utvecklat och mer genomarbetat förslag. 

Det övergripande syftet med markanvisningstävlingen var att med hjälp av ett tävlingsförfarande skapa en hållbar och påtagligt vacker bebyggelse på fastigheten Skogskullen 1 som tydligt knyter an till Alingsås småstadskaraktär och byggnadstradition. Bebyggelsen ska även bidra till Alingsås kommuns vision om att vara Västsveriges vackraste kulturstad.

Snabba fakta om förslaget

Fastighetsbeteckning: Alingsås Skogskullen 1
Antal bostäder: Cirka 80.
Upplåtelseform: Bostadsrätt och hyresrätt
Projektägare: RO-gruppen och Stadsporten
Arkitekt: Wingårds arkitekter 

Tidplan

  • November 2021 tecknas markanvisningsavtal med RO-Gruppen/Stadsporten.
  • Bygglov inlämnas inom cirka 1 år.
  • Byggstart inom cirka 2 år.

Se det vinnande förslaget nedan.

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten