Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norra stadsskogen

Norra stadsskogen är ett nytt boendeområde sen ett femtontal år med vackra utsikter över sjön Mjörn och den kringliggande nya moderna bebyggelsen.

Texten uppdaterad 2020-05-26

Norra stadsskogen är högt beläget öster om sjön Mjörn i den sydvästra delen av Alingsås tätort. I området har man vackra utsikter över det omgivande sjö- och skogslandskapet eller över den nya spännande bebyggelsen med moderna uttryck. Området ligger inom nära avstånd till Mjörnstranden med möjligheter till bad och båtliv och Alingsås centrum med småstadens utbud och charm.

Visionen för utbyggnaden av området har varit ”stad i skog”, där en blandad bostadsbebyggelse, offentliga lokaler och infrastrukturen i området anpassas till det kuperade landskapet. Ambitionen har varit att placera bostadsbebyggelsen på höjdryggar och i sluttningar i området för att ta tillvara bra lägen för utsikt och sol. I området finns moderna hyres- och bostadsrätter, radhus, parhus och villor som tornar fram mellan träden och bildar tydliga privata sfärer mot det gemensamma offentliga rummet. Genom stadsdelen sträcker sig Stadsskogsgatan som är en genomfartsgata med bebyggelse. Gatan förbinder området väster ut med Lövekulleområdet och Mjörnstranden och öster ut ansluter det till gator mot stadskärnan och E20. Vid den östra uppfarten till Stadsskogsgatan finns en nyöppnad ICA-butik, apotek, vårdcentral och en förskola. Inom Norra Stadsskogen finns det ett mindre torg omgivet av bostäder, skola, en aktivitetshall och en pizzeria. Inom stadsdelen finns det totalt tre förskolor.

Norra stadsskogen är en stadsdel under pågående utveckling och byggnation ett flertal år framöver. Tillsammans med de näraliggande tillväxtområdena Mjörnstranden och Södra Stadsskogen utgör de en helhet med betydande potential för framtida boende, verksamheter och rekreation i Alingsås tätort.

Detaljplaneläggning pågår nu för etapp 4 i Norra Stadsskogen. Målbilden för etapp 4 är ca 150 bostäder av blandad bebyggelse samt verksamhetslokaler för privat och offentlig service.

Tidplan

  • Samråd för detaljplanen för etapp 4 planeras till slutet av 2020.
  • Detaljplanen för etapp 4 planeras att antas av kommunen i slutet av 2021.

Etapp 5 är den sista etappen i Norra Stadsskogen.  Grundläggande planutredningar sker samtidigt för etapp 4-5. Detaljplanen för etapp 5 har inte påbörjats. Detaljplanen planeras att antas av kommunen under 2023. Målbilden för etapp 5 är 200-250 bostäder av blandad bebyggelse samt verksamhetslokaler för privat och offentlig service.

E-tjänst intresseanmälan exploatera kommunal mark

Hanna Andersson

NULL

Exploateringsingenjör

Lars-Ove Hultgren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten