Stadsskogen

Stadsskogen är ett nytt boendeområde sen ett femtontal år med vackra utsikter över sjön Mjörn och den kringliggande nya bebyggelsen.

Texten uppdaterad 2024-01-22

Stadsskogen är högt beläget öster om sjön Mjörn i den sydvästra delen av Alingsås tätort. I området har man vackra utsikter över sjön Mjörn och närhet till naturen. Området ligger inom nära avstånd till Mjörnstranden med möjligheter till bad och båtliv och cirka 2,5 kilometer bort ligger Alingsås centrum med småstadens utbud och charm.

I området finns en variation av upplåtelseformer. Genom stadsdelen sträcker sig Stadsskogsgatan, gatan förbinder området väster ut med Lövekulle och Mjörnstranden. Öster ut ansluter gatan mot Rubingatan och Hedvigsberg.

Vid den östra infarten till Stadsskogen finns en nyöppnad mataffär, vårdcentral och en förskola. Mitt i området finns ett mindre torg omgivet av bostäder, aktivitetshall och pizzeria. Inom stadsdelen finns en skola, Stadsskogenskolan (F-6), samt tre förskolor.

Stadsskogen är en stadsdel under pågående utveckling och fortsatt utbyggnad kommer att ske under ett antal år framöver. Stadsskogen utgör tillsammans med Mjörnstranden ett område med stor potential för framtida boende, verksamheter och rekreation i Alingsås tätort.

Vad händer just nu?

Detaljplaneläggning pågår just nu för Etapp 4 i Norra Stadsskogen. Målbilden för Etapp 4 är cirka 100 bostäder. Det planläggs även för en genomfartsgata som kopplar ihop Skogskullegatan med Rubingatan.

Parallellt med detaljplanearbetet har gestaltningsprinciper för Stadsskogen tagits fram. Dessa antogs av kommunstyrelsen i december 2023. Syftet med gestaltningsprinciperna är att höja kvalitén på den bebyggda miljön och säkerställa en hållbar och önskvärd samhällsutveckling i enlighet med kommunens Vision 2040. Gestaltningsprinciperna behandlar även hur naturmarken ska tillgängliggöras på ett hänsynsfullt sätt, vilket ska stärka möjligheterna till rekreation och friluftsliv i ett tätortsnära läge.

Vad händer sedan?

Efter att detaljplanen för Etapp 4 har antagits och vunnit laga kraft kommer arbetet påbörjas med att bygga ut allmänna anläggningar i form av gator, cykelvägar, rekreationsstråk, lekplats m.m. Därefter kommer kvartersmarken att bebyggas.

Etapp 5 är den sista detaljplaneetappen inom området för Norra Stadsskogen. Vissa grundläggande planutredningar har redan skett samtidigt för Etapp 4-5.

Tidplan

  • Samråd för detaljplanen för Etapp 4 genomfördes under hösten 2021 och granskning under vintern 2023/2024.
  • Detaljplanen för etapp 4 förväntas antas under 2024.
  • En första markanvisningstävling för uppförande av bostadshus inom etapp 4 förväntas ske under hösten 2024.
  • Arbetet med att bygga ut allmänna anläggningar inom Etapp 4 startas när detaljplanen har vunnit laga kraft.

E-tjänst intresseanmälan exploatera kommunal mark

Hampus Olesund

NULL

Konsult - Exploateringsingenjör