2 Driftstörningar
sv Swedish

Stadsskogen

Stadsskogen är ett nytt boendeområde sen ett femtontal år med vackra utsikter över sjön Mjörn och den kringliggande nya bebyggelsen.

Texten uppdaterad 2022-06-23

Stadsskogen är högt beläget öster om sjön Mjörn i den sydvästra delen av Alingsås tätort. I området har man vackra utsikter över det omgivande sjö- och skogslandskapet. Området ligger inom nära avstånd till Mjörnstranden med möjligheter till bad och båtliv och Alingsås centrum med småstadens utbud och charm. Visionen för Stadsskogen är ”stad i skog”, där en blandad bostadsbebyggelse, offentliga lokaler och infrastrukturen i området anpassas till det kuperade landskapet. 

I området finns en variation av upplåtelseformergemensamma offentliga rummet. Genom stadsdelen sträcker sig Stadsskogsgatan som är en genomfartsgata med bebyggelse. Gatan förbinder området väster ut med Lövekulleområdet och Mjörnstranden och öster ut ansluter det till gator mot stadskärnan och E20. Vid den östra uppfarten till Stadsskogsgatan finns en nyöppnad ICA-butik, vårdcentral och en förskola. Inom Norra Stadsskogen finns det ett mindre torg omgivet av bostäder, skola, en aktivitetshall och en pizzeria. Inom stadsdelen finns det totalt tre förskolor.

Stadsskogen är en stadsdel under pågående utveckling och fortsatt utbyggnad kommer att ske under ett antal år framöver. Tillsammans med de näraliggande tillväxtområdet Mjörnstranden  utgör de en helhet med betydande potential för framtida boende, verksamheter och rekreation i Alingsås tätort.

Vad händer just nu?

Detaljplaneläggning pågår just nu för Etapp 4 i Norra Stadsskogen. Målbilden för Etapp 4 är ca 200 bostäder, samt till viss del verksamhetslokaler för privat och offentlig service. Det planläggs även för den så kallade Mellersta Stadsskogsgatan, vilken kopplar ihop Skogskullegatan med Rubingatan.

Parallellt med detaljplanearbetet tas ett kvalitetsprogram för Stadsskogen fram. Med kvalitetsprogrammet har kommunen för avsikt att, utöver presentera vision för Stadsskogen, höja kvalitén på det som byggs och säkerställa en hållbar och önskvärd samhällsutveckling. Detta görs genom att i kvalitetsprogrammet definiera ett antal fokusområden som måste beaktas för att nå den uppsatta visionen. Kvalitetsprogrammet kommer tillsammans med detaljplanen att ligga till grund för krav som ställs vid försäljning av marken till externa aktörer, samt som underlag inför utbyggnad av allmänna anläggningar.

Det pågår även ett arbete med att undersöka förutsättningarna till framtida utveckling av Stadsskogen genom ett planprogram Södra Stadsskogen.

Vad händer sedan?

Efter att detaljplanen för Etapp 4 har antagits och vunnit laga kraft kommer arbetet påbörjas med att bygga ut allmänna anläggningar i form av gator, cykelvägar, rekreationsstråk, mötesplatser m.m. Därefter kommer kvartersmarken att bebyggas.

I samband med antagande av Etapp 4 kommer även detaljplanearbetet för Etapp 5 att påbörjas. Etapp 5 är den sista detaljplaneetappen inom området för Norra Stadsskogen. Vissa grundläggande planutredningar har redan skett samtidigt för Etapp 4-5. Målbilden för Etapp 5 drygt 250 bostäder, samt till viss del verksamhetslokaler. Inom området planeras även för en ny skola och förskola.

Tidplan

  • Samråd för detaljplanen för Etapp 4 genomfördes under hösten 2021.
  • Framtagande av kompletterande utredningar baserat på inkomna yttranden pågår.
  • Arbetet med att bygga ut allmänna anläggningar inom Etapp 4 startas när detaljplanen har vunnit laga kraft.
  • Arbetet med Etapp 5 startas i anslutning till antagande av Etapp 4.

E-tjänst intresseanmälan exploatera kommunal mark

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten

Lars-Ove Hultgren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten