Kavlås äng

Kavlås äng är ett förtätningsprojekt på kommunal mark, där cirka 30 nya bostäder i radhus och friliggande villor möjliggörs.

Texten uppdaterad 2024-01-12

Drönarbild över Kavlås äng

Om Kavlås äng

Kavlås äng är belägen väster om stadsdelen Kavlås, utmed dalgången mot Kavlåsbäcken, med utblick över ädellövssluttningen upp mot Stadsskogen. Bebyggelsen i områdets närhet utgörs i huvudsak av äldre villabebyggelse. Inom en radie av 1,5 kilometer från området nås centrala Alingsås, Mjörn och naturområden. Inom en kilometer från Kavlås äng finns Kullingsbergsskolan (F-6) med förskola och Stadsskogenskolan (F-6) med förskola.

Markförsäljning och utbyggnad av allmänna anläggningar

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 hur marken avsedd för bostäder inom planområdet ska säljas. Tomter för villabebyggelse ska säljas via kommunens upphandlade mäklare och tomter för rad-, par- och kedjehus ska tilldelas genom markanvisningstävling för att sedan upplåtas till en köpare med äganderätt.

En markanvisningstävling i två steg anordnades i början av 2023 där 4D-gruppen med Poll Arkitektur blev utnämnd vinnare med sitt bidrag ”Småstadsliv”. För mer info om markanvisningstävling se intern genväg längst ner på sidan.

Samtliga villatomter såldes via upphandlad mäklare under november 2023.

Innan byggnation av bostäder kan påbörjas i området behöver allmänna anläggningar byggas ut. Detta innefattar en ny genomfartsgata mellan Ekhagegatan och Kavlåsvägen med tillhörande gång- och cykelbana, anläggningar för hantering av dagvatten/skyfall samt en lokalgata för tillkommande bostäder.

Tidplan

Kommunen är mitt upp i utbyggnaden av allmänna anläggningar som, om allt går enligt plan, väntas vara färdigställda innan sommaren 2024. Se bild nedan.

Bilden är tagen 2023-10-11

Ett markanvisningsavtal har tecknats med 4D Gruppen som nu håller på att projektera platsen efter vinnande bidrag. Ett bygglov ska beviljas innan slutet av februari 2025.

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten