Stadsmiljöprogrammet

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Stadsmiljöprogrammets syfte är att skapa enhetlighet samt visuell och funktionell kvalitet i det offentliga rummet genom att underlätta för gestaltning, projektering och drift av staden.

Syfte: Med utgångspunkt i stadens identitet utvecklas ett gemensamt verktyg för att kunna utveckla och förädla Alingsås stadskärna till en attraktiv, tillgänglig och funktionell miljö att använda, besöka samt verka i.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samarbetspartners: övriga förvaltningar, näringsliv

Kontaktperson: Karolina Alvaker, landskapsarkitekt/projektledare

Karolina Alvaker

NULL

Tf stadsträdgårdsmästare, Trafik- och parkenheten