Förtroendeuppdraget

På denna sida kan du fördjupa dig i vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag i Alingsås kommun. Du hittar även länkar till bland annat e-learningutbildning för förtroendevalda och till kommunens styrande dokument.

Texten uppdaterad 2023-01-13

 • De förtroendevalda har det yttersta ansvaret för hur kommunen uppträder som arbetsgivare.

  Som förtroendevald har du mandat och möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser.

  Arbetsmiljöansvaret är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är förtroendevalda och andra arbetsgivarrepresentanter ansvariga för att ”vidta alla åtgärder som kan behövas, för att säkerställa att arbetstagare så långt det är möjligt inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på grund av arbetet”. Det är viktigt att som förtroendevald säkerställa att det finns en korrekt och aktuell delegering av arbetsmiljöuppgifter i kommunen.

  Läs mer:
  Förtroendevaldas arbetsgivarroll, SKR

 • För dig som är ny förtroendevald i Alingsås kommun, eller behöver friska upp minnet finns det en e-learning, en politikerhandbok. I e-learningen finns all generell information samlad som du behöver i ditt förtroendeuppdrag, bland annat vad som händer under ett sammanträde.

  Länk till e-learning

  Det finns även en e-learning som är speciellt riktad till dig som har uppdrag som ordförande eller vice ordförande i nämnd eller styrelse.

  Länk till e-learning för presidium

 • Under 2024 kommer Alingsås kommun erbjuda två utbildningar. Mer information kommer under våren.

  Material från föregående utbildningar hittar ni i Alfresco.

   

 • Inför varje ny mandatperiod ska en omvärldsanalys genomföras.

  Syftet med omvärldsanalys är bland annat att identifiera utmaningar för kommunen på lite längre sikt. Att analysera och förstå hur identifierade utmaningar kan komma att påverka kommunens verksamheter bidrar till en ökad handlingsförmåga.

  Som förtroendevald är det en förutsättning att förstå och arbeta med de utmaningar som kommunen står inför. Du hittar omvärldsanalysen i sin helhet nedan.

  Omvärldsanalys för Alingsås kommun, mandatperioden 2023-2026

 • Hot, våld, trakasserier och annan otillåten påverkan mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan innebära att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda väljer att lämna det uppdrag som de har i kommunen och regionen där de bor. Det kan också innebära att avståndet mellan de förtroendevalda och medborgarna blir längre. Ingen ska behöva utsättas för otillåten påverkan när man tar ett uppdrag i demokratins tjänst.

  I Alingsås kommun arbetar tjänstepersoner kontinuerligt med säkerhetsfrågor, både för medarbetare och förtroendevalda. Det finns ett säkerhetsnätverk som består av tre tjänstepersoner samt en representant från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige i Alingsås kommun.

  Läs mer:
  Säkerhetspolicy i Alingsås kommun
  Riktlinje och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete i Alingsås kommun
  Hot, hat och våld mot förtroendevalda, SKR 
  Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen

 • Du hittar kommunens författningssamling och styrande dokument på kommunens webbsida:
  Författningssamling och styrande dokument

  I författningssamlingen hittar du bland annat delegationsordningar, reglementen och taxor. Bland styrande dokument hittar du bland annat kommunens planer, riktlinjer och regler.

 • Som förtroendevald i kommunfullmäktige är du direkt invald av kommunens röstberättigade. Uppdraget i kommunfullmäktige skiljer sig något från uppdraget som förtroendevald i till exempel en nämnd.

  Som tjänstgörande ledamot har du rätt att lämna in bland annat motioner, interpellationer och frågor.

  Motioner, interpellationer och frågor kan lämnas in när som helst, även på sittande möte. De ska vara skriftliga och skickas till kommunstyrelsen@alingsas.se för diarieföring och publicering i Sammanträdesportalen.

  Du kan läsa mer om motioner, interpellationer och frågor i kommunfullmäktiges arbetsordning:
  Arbetsordning för kommunfullmäktige i Alingsås kommun

  Du hittar generell information om kommunfullmäktige på Alingsås kommuns webbsida:
  Information om kommunfullmäktige

  Tider för kommunfullmäktiges (och andra nämnders) sammanträden publiceras på sammanträdesportalen:
  Sammanträdesportalen

 • Som revisor är du fullmäktiges och medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Uppdraget som revisor ska bedrivas enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

  Som revisor är du oberoende, vilket innebär att du objektivt och självständigt ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Till din hjälp har du sakkunniga biträden.

  Läs mer:
  Reglemente för kommunrevisionen i Alingsås kommun
  Kommunal revision, SKR

 • Kommunstyrelsen har ett speciellt lednings- och styrningsuppdrag, till skillnad från övriga nämnder.

  Det innebär att leda, samordna och ha uppsikt över andra nämnder och gemensamma nämnder (ledningsfunktion), att styra kommunens utveckling och förhållningssätt genom framtagande av styrdokument (styrfunktion) samt att följa upp kommunens ekonomi och utveckling (uppföljningsfunktion).

  Kommunstyrelsen leds av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd.

  Läs mer:
  Kommunstyrelsens arbetsformer

 • Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt (genom särskilda beslut eller genom reglemente) samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

  Nämndernas uppdrag är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Alingsås kommun