Adoption

En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt.

Internationella adoptioner är de vanligaste. I vissa länder finns barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem. Det kan även vara fråga om ett enskilt barn eller ett släktingbarn. Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland.

För att få adoptera ett utländskt barn ansöker man hos socialnämnden om medgivande. En utredning görs avseende de sökandes lämplighet och förmåga. Innan utredningen är färdig kräver socialnämnden att föräldrarna fullför en föräldrautbildning. 

Nationella adoptioner kan vara adoption av spädbarn, men vanligast är adoption av närstående barn. Som närstående räknas barn till make/maka eller registrerad partner.

Om internationell adoption inte genomförts av domstol i barnets hemland måste adoptionsprocessen slutföras i svensk domstol på samma sätt som en nationell adoption. Ansökan skickas till tingsrätten, som begär ett yttrande från socialnämnden. En familjerättssekreterare utreder och socialnämnden utformar ett förslag till beslut som sänds till tingsrätten för avgörande.

Information på andra webbplatser

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd