Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Du som är intresserad av att utveckla och exploatera kommunens mark är välkommen att använda kommunens e-tjänst för att lämna in en formell intresseanmälan.

Alingsås kommun arbetar proaktivt med att antalet nyetablerade företag ska öka och att bostäder med olika typer av upplåtelseform ska bli fler. Kommunen har därför som målsättning att på bästa sätt detaljplanelägga och tillgängliggöra den kommunala mark som på kort och lång sikt kan användas för både verksamheter och bostäder.

Processen från planläggning och utbyggnad av kommunal infrastruktur till byggklar mark är komplex. Genom att, i ett tidigt skede, inkludera den exploatör som kan bidra med bra underlag och kompetens så ökar förutsättningarna för en effektiv och kvalitativ samhällsbyggnadsprocess.

Du som är intresserad av att utveckla och exploatera kommunens mark är välkommen att använda kommunens e-tjänst för att lämna in en formell intresseanmälan.

Din anmälan diarieförs och matchas mot befintlig, redan detaljplanelagd mark och ligger sedan till grund exploateringsverksamhetens fortlöpande arbete med framtagande utav nya detaljplaner.

Du som exploatör ansvarar själv för att din e-post och att din intresseanmälan hålls aktuell

– Välkommen med din intresseanmälan!

E-tjänst