1 Driftstörningar

Publicerad 2024-04-25, kl 13:35

Planeringsstrategin godkänd av kommunfullmäktige

Större tydlighet kring bland annat större infrastrukturer. Det pekar den nu politiskt antagna planeringsstrategin ut i syfte att hålla kommunens översiktsplan aktuell.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Strategin innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen eller om det finns delar av planen som behöver ändras. Därför ska översiktsplanen alltid läsas tillsammans med den senaste planeringsstrategin.

– Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras, säger översiktsplanerare Arben Vojvoda.

Kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering

Alingsås kommuns nuvarande översiktsplan från 2018 bedöms aktuell i förhållande till kraven i lagstiftningen. Intentionerna i översiktsplanen följs i stor utsträckning, men det finns behov av uppdateringar inom olika områden. I en fortsatt kontinuerlig översiktsplanering bör vissa delar utvecklas och nytt planeringsunderlag beaktas eller integreras.

Planeringsstrategin föreslår insatser för att öka tydligheten i ställningstaganden kring energiförsörjning, jordbruksmark, stora infrastrukturer med mera.

Planeringsstrategin ska behandlas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och den nya upplagan godkändes av kommunfullmäktige den 24 april 2024.

Läs hela planeringsstrategin.

Alingsås kommun