Kungörelse om samråd – Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, etapp 2 (Bälinge 6:16 m.fl.)

Ett förslag till detaljplan för Verksamhetsområde Norr, etapp 2 är nu ute på samråd. Planområdet ligger i Bälinge, cirka fem kilometer nordost om Alingsås stadskärna. Detaljplanen utgör en fortsatt planläggning av det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Verksamhetsområde Norr som syftar till att möjliggöra för industri och logistiketableringar med inslag av handel, kontor och service. Detaljplanen ska möjliggöra etablering av såväl större som mindre verksamheter som svarar mot olika intressenters behov, så att företag som verkar eller vill verka i Alingsås kommun ges möjlighet till omlokalisering, expansion eller nyetablering. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår mellan 17 augusti - 9 september 2022. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under samrådstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. E-post: komunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Publicerat
2022-08-15
Arkiveras
2022-09-10

Alingsås kommun