Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, Etapp 2 (Bälinge 6.16 m.fl.)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, etapp 2 är nu ute på granskning. Planområdet ligger i Bälinge, cirka fem kilometer nordost om Alingsås stadskärna. Detaljplanen utgör den andra utbyggnadsetappen av det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Verksamhetsområde Norr som syftar till att möjliggöra för industri- och logistiketableringar med inslag av handel, kontor och service. Detaljplanen ska möjliggöra etablering av såväl större som mindre verksamheter som svarar mot olika intressenters behov, så att företag som verkar eller vill verka i Alingsås kommun ges möjlighet till omlokalisering, expansion eller nyetablering. Planförslaget finns nu tillgängligt på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår mellan 27 oktober – 28 november 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-10-16
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 183
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-26
Arkiveras
2023-11-29

Alingsås kommun