1 Driftstörningar

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Bryngeskogsvägen (Stadsskogen 2:122 med flera)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Bryngeskogsvägen (Stadsskogen 2:122 med flera) sänds på granskning. Planområdet ligger söder om centrala Alingsås, i nära anslutning till E20. Området ligger direkt väster om Väg 1750 och E20, cirka två kilometer söder om Alingsås centrum. Planområdets storlek är cirka 7 hektar. Detaljplanen omfattar också en väganslutning, samt intilliggande dagvattenanläggningar till Bryngeskogsvägen. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder inom ett område som idag i huvudsak utgörs av kuperad skogsmark. Förslaget medger cirka 200 bostäder, fördelade på flerbostadshus i fyra till fem våningar, samt radhus. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår till 29 december 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Frågor kan ställas till planarkitekt Arben Vojvoda, arben.vojvoda@alingsås.se, telefon: 0322-61 72 36 Synpunkter skickas till e-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-11-06
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 191
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-11-30
Arkiveras
2023-12-30

Alingsås kommun