1 Driftstörningar

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd för grundvattensänkning och Natura-2000 prövning

Alingsås kommun planerar att söka tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken samt prövning av Natura-2000 enligt 7 kap 28 a § miljöbalken. Alingsås kommun planerar att bygga om Nolhaga avloppsreningsverk. Reningsverket som angränsar till Natura 2000-området Nolhagaviken (SE0530100) och naturreservatet med samma namn. I samband med byggnationen kommer bland annat grundvatten tillfälligt att avledas. Prövningen av en tillståndsansökan omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka beslutet. För närvarande genomför Alingsås kommun samråd i ärendet. Denna annons är en del i detta samråd. Mer information och samrådshandlingar finns som bilagor. Synpunkter i samrådet kan lämnas senaste den 20 maj 2024, i första hand via mail till adressen vatten@alingsas.se skriv ”Samråd Natura 2000, dnr 2023.050TEN” i rubrikfältet. Du kan även skicka in synpunkter via brev till VA-avdelningen, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås. Märk kuvertet ”Samråd Natura 2000, dnr 2023.050TEN”

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Publicerat
2024-04-25
Arkiveras
2024-05-20

Alingsås kommun