Kungörelse Västerbodarna 1:16

En ansökan om bygglov för nybyggnation av pumpstation för kommunalt spillvatten på fastigheten Västerbodarna 1:16>1, längs med Solnäsvägen har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2021-000584. För befintlig bebyggelse i Västra Bodarna, väster om järnvägen planeras utbyggnad av VA-ledningar, dricksvatten och spillvatten. Pumpstationen vid Solnäsvägen är en del av Va-systemet och krävs för att avleda spillvattnet från området. Avloppspumpstationerna byggs med överbyggnad, som består av ett hus ovan mark där ventiler, styrutrustning och arbetsmiljöutrustning placeras. Stationernas yttermått blir ca 3,25x3,25 meter och med nockhöjd ca 3,0 meter. Pumpstationerna uppförs med svart tegelprofilerad takplåt, fasad av fiberbetong i struktur med lockpanel, kulör faluröd. Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen (ÖP) för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är området utpekat inom fördjupad ÖP för Västra Bodarna, värdefulla kulturmiljöer, strandskyddsområde, hög skyddsnivå för enskilt avlopp, Lövskogsinventering, sammanhängande område med värdefull natur och höga naturvärden. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Västra Bodarna i Alingsås kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26) ligger föreslagen plats inom område R7, område med stort rekreationsvärde. Ingen ny bebyggelse. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Platsen för byggnation av pumphus utgörs idag av skog och byggnaden kommer att placeras ca 95 meter från sjön Mjörn. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 5 oktober 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-09-13
Arkiveras
2021-10-06

Alingsås kommun