Kungörelse Storken 15, del av köpcentret Storken

En ansökan om bygglov på fastigheten Storken 15 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden (Dnr 2019- 880). Åtgärden innebär att ett hisschakt på 6,5 m2 får en totalhöjd på +77,5 m från nollplanet. Åtgärden avviker från gällande detaljplan DP 115 Ä, som tillåter en totalhöjd på maximalt +74,5 meter från nollplanet på den aktuella platsen. Handlingarna finns utställda under tiden 5–18 maj 2020 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla alingsas.se och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, i entrén. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 18 maj 2020. E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-05-05
Arkiveras
2020-05-19

Alingsås kommun