Kungörelse om plansamråd – Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Häradsvägen 4 (Rådstugan 2 mfl.)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Häradsvägen 4 (Rådstugan 2 mfl.) är nu ute på samråd. Planområdet ligger inom dagens tätortsgränser och omgärdas av Boråsvägen i väster, Häradsberget i öster och Kristineholmsvägen i norr. Parallellt med Boråsvägen löper Häradsvägen inom planområdet och strax norr om området ansluter Boråsvägen till E20 vid Götaplan. Syftet med planen är att utveckla ett nytt bostadskvarter i centrala Alingsås genom att omvandla ett befintligt verksamhetsområde. Inom bottenvåning mot Häradsvägen skapas möjligheter till att komplettera bostäderna med centrumanvändning. Inom planområdet skapas plats för ett gångstråk med en dubbelsidig allé längs Kristineholmsvägen och Häradsvägen föreslås anpassas efter framtida beräknad trafik och byggas om till en kommunal lokalgata. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår till 6 april 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under samrådstiden. Öppet hus ordnas för möjlighet att ställa frågor om planförslaget. Välkomna till foajén på Sveagatan 12, den 21 mars 2023 mellan kl 16:30 - 18:00! E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-03-06
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§42
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-03-13
Arkiveras
2023-04-07

Alingsås kommun