Kungörelse om avgränsningssamråd – Förskola vid Kärrbogärdevägen (del av fastigheten Ingared 5:114)

Alingsås kommun undersöker möjligheten att etablera en ny förskola i tätorten Ingared. Aktuellt markområde på cirka 6000 kvm är belägen i den sydvästra delen av Ingared och utgörs idag av en paddock med omgivande skogsområde. För att kunna etablera en förskola intill ett Natura 2000-område ska en tillståndsprövning genomföras enligt 7 kap. miljöbalken. Enligt 6 kap. 30 § miljöbal-ken ska samråd ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas medföra på Natura 2000-området. Alingsås kommun bjuder därmed in till skriftligt samråd för att i ett tidigt skede samla in synpunkter. Samrådsunderlag med beskrivning om planerad åtgärd finns från och med 2023-05-24 tillgängligt digitalt på www.alingsas.se samt i pappersformat hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveaga-tan 12. Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligt till kommunstyrelsen senast 2023-06-15. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Typ
Kungörelse
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2023-05-22
Arkiveras
2023-06-16

Alingsås kommun