Detaljplan för Ingared, Förskola vid Kärrbogärdevägen (del av fastigheten Ingared 5:114)

Alingsås kommun undersöker möjligheten att etablera en ny förskola i södra delen av Ingared. Uppdraget ingår i planprioriteringen 2023–2024, beslutad av kommunstyrelsen 2023-03-06, § 36. Planarbetet pågår parallellt med en tillståndsprövning enligt 7 kap. miljöbalken för att säkerställa att föreslagen åtgärd inte medför en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området Kärrbogärde som är belägen strax utanför planområdet.

Texten uppdaterad 2023-07-04

Diarienummer

2022.237 KS

Beskrivning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för kommunal service i form av en ny förskola i två plan som ska ge plats för 120 barn, motsvarande sex avdelningar i tätorten Ingared. Planläggningen sker med utökad förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel då planförslaget är av betydande intresse för allmänheten och att det i dagsläget inte går att helt utesluta risk för betydande miljöpåverkan avseende Natura 2000-område Kärrbogärde som aktuellt markområde angränsar till. Kommunstyrelsen är beredande nämnd och antagande sker i kommunfullmäktige.

Planområde

Aktuellt markområde är beläget i sydvästra delen av tätorten Ingared, omkring 1 mil sydväst om Alingsås tätort. Markområdet ligger mellan E20 och Kärrbogärdevägen och strax västerut är sjön Sävelången belägen. Platsen utgörs idag av en paddock med omgivande skogsområde. Aktuellt område är cirka 6000 kvm och utgörs av kommunalägd mark.

Status
Planarbetet har startats och kommunledningskontoret arbetar just nu med att ta fram de underlag och utredningar som krävs för att arbeta fram ett planförslag och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning avseende påverkan på Natura 2000-området.

Process

Avgränsningssamråd 

Inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen hölls ett inledande avgränsningssamråd med länsstyrelsen den 23 mars 2023 för att samråda kring miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning. Därefter mellan den 24 maj och 15 juni 2023 hölls ett avgränsningssamråd med övriga statliga myndigheter, enskilda markägare samt allmänhet som kan antas bli berörd av åtgärden (6 kap. 30 § miljöbalken) för möjlighet att framföra önskemål och synpunkter samt delge information. Se samrådshandlingar nedan.

Samråd

När ett planförslag har upprättats kommer det tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen att kungöras och skickas ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på förskoleetableringen och framtaget planförslag.

Granskning

Efter plansamrådet sammanställs synpunkter från granskningen i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar får beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Hanna Pettersson

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås