Kungörelse Norrskenet 20

En ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum på fastigheten Norrskenet 20, har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden, ärendenummer LOV 2020-000735. Åtgärden innebär nybyggnad av sopsorterings hus, byggnadsarea 23 kvm; den föreslagna placeringen innebär en avvikelse från den gällande detaljplanen, A 229 då sökt byggnad placeras på prickmark, mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden senast den 6 november 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2020-10-20 till 2020-11-6 på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén och här på Alingsås kommuns hemsida.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-10-20
Arkiveras
2020-11-08

Alingsås kommun