Kungörelse Lovik 3:1

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Lovik 3:1 (VIKARYDSVÄGEN 58) har inkommit till Bygg- och miljönämnden. Ärendenummer LOV 2022- 000902 Åtgärden som söks för är en tillbyggnad på huvudbyggnaden om 16 m². Den sammanlagda bruttoarean för huvudbyggnaden uppgår då till 55 m² och strider då mot områdesbestämmelserna vilka endast medger 50 m² bruttoarea för huvudbyggnaden. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Bygg- och miljönämnden senast den 8 Mars 2023. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Bygg- och miljönämnden
Publicerat
2023-02-15
Arkiveras
2023-03-09

Alingsås kommun