Kungörelse Hemsjö 19:1

En ansökan om bygglov har inkommit till bygg- och miljönämnden angående nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Hemsjö 19:1. Diarienummer LOV 2023-000385. Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Synpunkterna lämnas skriftligen till Bygg- och miljö-nämnden senast 2023-11-19. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2023-11-06 till 2023-11-19 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och i entrén på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Bygg- och miljönämnden
Publicerat
2023-11-06
Arkiveras
2023-11-20

Alingsås kommun