1 Driftstörningar

Kungörelse Centrum 1:17

Beslut har fattats för Centrum 1:17 gällande bygglov för nybyggnad av murar. Bygglov har beviljats 2023-03-21. Diarienr: LOV 2023-000073. Beslutet och handlingar finns tillgängligt på samhällsbyggnadsförvaltningen. Överklagandetiden är fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidning. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Alingsås kommun