Kungörelse Brogården 20

En ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten Brogården 20, vid Knektegårdsgatan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2021-000586. Utrymme för fläktrum med en area av 50 m² placeras i högdelen och får en plushöjd på + 93,27. Enligt gällande detaljplan DP 202 avviker åtgärden mot detaljplanens bestämmelser avseende att totalhöjden överskrids vid fläktrum, där tillåten totalhöjd är + 92,0. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 21 oktober 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun