Kungörelse Bergsjödal 1:10

En ansökan om bygglov för nybyggnation av pumpstation för kommunalt spillvatten på fastigheten Bergsjödal 1:10 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2022-000731. För befintlig bebyggelse i Västra Bodarna, väster om järnvägen planeras utbyggnad av VA-systemet, dricksvatten och spillvatten. Pumpstationen vid Bergsjödalsvägen är en del av Va-systemet och krävs för att avleda spillvattnet från området. Avloppspumpstationen byggs med överbyggnad, som består av ett hus ovan mark där ventiler, styrutrustning och arbetsmiljöutrustning placeras. Stationernas yttermått blir 3,4x4,3 meter och nockhöjd 3,1 meter. Pumpstationerna uppförs med svart tegelprofilerad takplåt, fasad av fibercement i struktur med lockpanel, kulör faluröd. Åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Platsen ligger inom sammanhållen bebyggelse. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Västra Bodarna i Alingsås kommun (Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26) ligger föreslagen plats inom område R7, område med stort rekreationsvärde. Ingen ny bebyggelse. Platsen ligger inom strandskyddsområde. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 10 november 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-11-01
Arkiveras
2022-11-11

Alingsås kommun