1 Driftstörningar

Kungörelse Bananen 5

Beslut har fattats för Bananen 5 gällande bygglov för fasadändring av förskola. Bygglov har beviljats 2023-12-04. Diarienr: LOV 2023-000630. Beslutet och handlingar finns tillgängligt här på hemsidan och på samhällsbyggnadsförvaltningen. Överklagandetiden är fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidning. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Bygg- och miljönämnden
Publicerat
2023-12-13
Arkiveras
2024-01-15

Alingsås kommun