Nya erosionsskydd längs Säveån vid Nolhaga bro

Alingsås Kommun håller på att ta fram en detaljplan för möjliggörande av nybyggnation av en ny förskola vid Nolhaga Allé. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan. I planarbetet har det kommit fram att det finns stabilitetsproblem som kan innebära att förskolan inte kan byggas. Krökningen av Säveån söder om Nolhagabron ger ett högt erosionstryck på den västra banken. Här ansluter även Lillån till Säveån från öster, vilket skapar ytterligare erosionstryck, och en sedimentation vid den östra banken. Område identifierat där erosionsproblematik föreligger är markerat med lila linjer, se bifogad fil nedan. Kommunen avser att åtgärda stabilitetsproblemen genom att anlägga nya erosionsskydd längs Säveån vid aktuellt område. Se bifogad fil nedan. (Figur 1. Områden med större erosion, markerat med lila rastrering. Den övre röda markeringen representerar åtgärdsområde 1 och den nedre åtgärdsområde 2. Mörkblå områden visar större vattendjup. Vita linjer markerar korsande ledningar. Ursprunglig figur från Rapport sjömätning, MarCon Teknik AB, 2021.) Undersökningssamråd (inbjudan har skickats till de berörda) samt den kommande ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken kap 11 omfattar nedanstående vattenverksamheter: ÅTGÄRDSOMRÅDE 1 – sydväst om Nolhagabron, Säveån. Avschaktning och rensning i vattendraget Säveån i samband med anläggande av erosionsskydd söder om det västra brofästet av Nolhagabron. Igenfyllning av djuphåla i vattnet söder om västra brofästet. ÅTGÄRDSOMRÅDE 2 – Östra banken efter Lillåns anslutande till Säveån. Underhåll av träpalissad längs med östra banken söder om där Lillån ansluter till Säveån (behov av åtgärder är under utredning) Eventuell förstärkning av befintlig träpalissad. En detaljerad beskrivning av de planerade åtgärderna i form av samrådsunderlag finns bifogat nedan under Bilagor. KONTAKT Kontakta trafik- och planeringsenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Tekniska nämnden
Publicerat
2023-01-24
Arkiveras
2023-03-01

Alingsås kommun