Kungörelse Stadsskogen 1:45

En ansökan om bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden för nybyggnation av pumpstation på fastigheten Stadsskogen 1:45, adress Stråhles allé 10. Ärendenummer LOV 2021-845. Pumpstationen ska ersätta befintlig station. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom Detaljplan A 469 Västra Ängabo (laga kraft 1985-03-21). Åtgärden som ansökan gäller avviker från gällande detaljplan då sökt byggnad placeras på mark som enligt gällande detaljplan betecknats som Allmän plats - Park, mark som inte är avsedd för bebyggelse. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 26 november 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12, i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-11-02
Arkiveras
2021-11-27

Alingsås kommun