Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Ingared, Bostäder m.m. vid Ingaredsgatan 5 (fastigheten Ingared 5:230)

Planområdet ligger i Ingareds centrum, ca 12 km från Alingsås stadskärna och omfattar fastigheten Ingared 5:230.

Texten uppdaterad 2020-05-14

Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig användning i bottenvåningen, C ”centrumfunktioner” med den nya användningen, C ”centrum utom hotell och vandrarhem, medges i bottenvåningen”. Detta för att möjliggöra för fler typer av centrumändamål, däribland lättare form av vård m.m. i bottenvåningen. Syftet är också att möjliggöra för bostäder i en andra våning.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 18 november 2019 §189 antagit ”Detaljplan för Ingared, bostäder m.m. vid Ingaredsgatan 5 (fastigheten Ingared 5:230)”.

Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt beslutade 2020-01-21 att avvisa överklagandet.

Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-02-14 att avgörandet beträffande Alingsås kommun (KN1489) har vunnit laga kraft 2020-02-11.

Länsstyrelsen har 2019-11-25 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft 2020-02-11.

Antagandehandlingarna och tillhörande utredningar finns nedan.

Alingsås den 25 februari 2020

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret