1 Driftstörningar

Detaljplan för Ingared, Bostäder m.m. vid Ingaredsgatan 5 (fastigheten Ingared 5:230)

Planområdet ligger i Ingareds centrum, ca 12 km från Alingsås stadskärna och omfattar fastigheten Ingared 5:230.

Texten uppdaterad 2020-09-25

Syftet med detaljplanen var att ersätta befintlig användning i bottenvåningen, C ”centrumfunktioner” med den nya användningen, C ”centrum utom hotell och vandrarhem, medges i bottenvåningen”. Detta för att möjliggöra för fler typer av centrumändamål, däribland lättare form av vård m.m. i bottenvåningen. Syftet var också att möjliggöra för bostäder i en andra våning.

Lagakraft

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har 2019-11-18, § 189, antagit ”Detaljplan för Ingared, bostäder m.m. vid Ingaredsgatan 5 (fastigheten Ingared 5:230)” (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).


Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt beslutade 2020-01-21 att avvisa överklagandet.


Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-02-14 att avgörandet beträffande Alingsås kommun (KN1489) och avgörandet beträffande Ingareds byalag, har vunnit laga kraft 2020-02-11.


Länsstyrelsen har 2019-11-25 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.


På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft 2020-02-11.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen