Detaljplan för bostad vid Färgenvägen 16

Detaljplanen innebär att en tomt avsatt till områdeslokal för Röhult kompletteras med att den även kan användas för en bostad.

Texten uppdaterad 2020-09-28

Den gällande detaljplanen antogs 1992 och sedan dess har möjligheten att bygga en gemensam lokal inte utnyttjats. En av orsakerna till detta är lokalen som Frälsningsarmén har i området som är möjlig att hyra för olika ändamål.

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpå­ver­kan. Planläggningen har skett med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 16 december 2019,
§ 217, antagit ”Ändring av detaljplan Dp 18 för Röhult, Bostad vid Färgenvägen 16”.

Länsstyrelsen har den 19 december 2019 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt beslutade den 14 juli 2020 att avslå överklagandena. Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som den 8 september 2020 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Detta innebär att Mark- och miljödom­stolens beslut står fast.

På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 8 september 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen