Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för bostad vid Färgenvägen 16

Förslaget innebär att en tomt avsatt till områdeslokal för Röhult kompletteras med att den även kan användas för en bostad. Detaljplanen är överklagad.

Texten uppdaterad 2020-05-18

Den gällande detaljplanen antogs 1992 och sedan dess har möjligheten att bygga en gemensam lokal inte utnyttjats. En av orsakerna till detta är lokalen som Frälsningsarmén har i området som är möjlig att hyra för olika ändamål.

Detaljplaneförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpå­ver­kan. Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

  1. Samråd har pågått under tiden 12 december 2017 – 15 januari 2018
  2. Granskning sker nu under tiden 7 – 21 november 2019 (enligt PBL 5:18)

Efter samrådet har bl.a. följande ändringar gjorts:

  • Del av P-plats har utgått ur planområdet
  • Tillåten användning är både områdeslokal och bostad
  • Huvudbyggnaden får bara ha gavlar mot strandlinjen och Färgenvägen

Granskningshandlingarna består av ”Ändring nr 1 av Plankarta” och ”Ändring nr 1 av Planbeskrivning”. De finns tillgängliga för nedladdning längre ner på denna sida. Handläggare: Hans Nerstu, tfn 0322-616258

Synpunkter önskas i första hand via e-post, i andra hand skriftligt till adresser enligt nedan. Synpunkter ska vara samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 21 november 2019.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under gransk­nings­tiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detalj­planen. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte upprepas under granskningstiden – alla synpunkter från samråd och granskning kommer att sammanställas.

3. Antagande

Synpunkter från samråd och granskning sammanställs i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till samhällsbyggnads­nämnden för antagande.

Hans Nerstu

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret